Water Natuurlijk Delfland pleit voor andere zuiveringsheffing

In een artikel op Waterforum schrijven de Algemene Waterschaps Partij (AWP) en de VVD dat “uitgaande van het principe ‘de vervuiler betaalt’, het wel zo eerlijk is dat iedere inwoner meebetaalt voor het zuiveren van zijn eigen plas en poep. Niemand krijgt toch ook gratis elektriciteit, gas of drinkwater?”
Met dat laatste is Water Natuurlijk het eens, maar het grote verschil tussen de zuiveringsheffing en deze drie nutsvoorzieningen is dat de gebruiker zelf invloed uit kan oefenen op de hoogte van de rekening die maandelijks of jaarlijks op de mat valt. Als afnemer heb je het in de meeste gevallen zelf in de hand hoe hoog de elektriciteitsrekening is. En ook de burger die bewust de verwarming een tandje lager houdt ziet een lagere rekening.
Als coalitiegenoot stemt Water Natuurlijk Delfland in met de geleidelijke afschaffing van de kwijtschelding op de zuiveringsheffing. Daarbij is overigens afgesproken dat de minst draagkrachtigen die geen beroep kunnen doen op de bijzondere rechtsbijstand van de gemeenten buiten schot blijven. Water Natuurlijk pleit er echter wel voor dat er een andere heffingssystematiek komt waarbij als uitgangspunten geldt dat de vervuiler betaalt, goed bedrag wordt beloond en er rekening wordt gehouden met grote gezinnen
Er is in het land vaker onderzoek gedaan en er zijn experimenten gehouden met een andere heffingssystematiek. Zo is een heffing mogelijk op basis van het drinkwatergebruik waarbij als het drinkwatergebruik lager is ook de zuiveringsheffing lager uitpakt. Ook een zuiveringsheffing naar het exact aantal huisbewoners is mogelijk. Bij beide heffingsmethoden leidt dit veelal tot een hogere rekening dan nu voor de eenpersoons huishoudens en gezinnen met vier of meer personen.
De vraag is of dat een probleem is. Volgende de lijn van het AWP en de VVD in hetzelfde artikel niet: “Dat een waterschap als functionele democratie geen inkomenspolitiek hoort te bedrijven, staat volgens de VVD en AWP buiten kijf”. Waarom blijft dan wel de heffingssystematiek van 1 of 3 vervuilingseenheden in stand?
Water Natuurlijk wil dat de ambtelijke organisatie van het hoogheemraadschap van Delfland serieus onderzoekt wat de mogelijkheden voor een andere heffingssystematiek zijn. Daarbij is het voor Water Natuurlijk denkbaar dat er een basis, relatief laag, aansluitingstarief is met daarbij een tarief gebaseerd op het aantal huisbewoners of het drinkwatergebruik. Daarbij moet rekening worden gehouden met grote gezinnen.
Met een heffing op basis van het aantal huisbewoners of een heffing die gekoppeld is aan het drinkwatergebruik worden echter de vervuilers die frituurvet of verfresten in het riool gooien niet gestopt. Ook hier daagt Water Natuurlijk de ambtenaren van Delfland uit om met slimme oplossingen, bijvoorbeeld slimme meters, te komen ofwel met een effectieve campagne die verkeerd rioolgebruik van de mensen die een onevenredige druk op de zuiveringscapaciteit leggen tot meer aangepast gedrag te brengen. Als er én geen aanpassing komt van de heffingsmethodiek én geen fatsoenlijke campagne wordt opgestart dan worden de goedwillenden gestraft en de vervuilers beloont.
Tenslotte, de waterbewuste burger die het riool minder belast door het hebben van een groene en bewust, onverharde tuin met een van het riool afgekoppelde regenpijp verdient volgens Water Natuurlijk een korting op zijn heffing. Ook wanneer geconcludeerd wordt dat dat allemaal te lastig is dan moet Delfland tenminste samen met de gemeenten een goede campagne houden waarbij burgers aangemoedigd en gefaciliteerd worden om hun tuin minder te verstenen. Minder regenwater in het riool, betekent immers minder schoon water om te zuiveren en minder kosten.
Concluderend, Water Natuurlijk wil dat het hoogheemraadschap van Delfland komt met een andere heffingsmethodiek waarbij de vervuiler betaalt, goed bedrag wordt beloond en rekening wordt gehouden met grote gezinnen. Door gerichte communicatiecampagnes samen met gemeenten en het verder besparen van kosten in de afvalwaterzuivering is Water Natuurlijk van mening dat de kosten van de zuivering omlaag kunnen. Op naar een andere en lagere zuiveringsheffing. Dat is uiteindelijk goed voor iedereen.