Water in Beeld: Bestuursakkoord Water lijkt vruchten af te werpen

De cijfers komen uit de voortgangsrapportage ‘Water in Beeld die minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu woensdag 11 juni tijdens het Algemeen Overleg Waterkwaliteit aanbood aan de Tweede Kamer. In het Bestuursakkoord Water is afgesproken om ‘met minder kosten en minder bestuurlijke drukte Nederland de komende jaren droog en veilig te houden’. Door de afspraken willen de partijen tot 2020 vooral geld besparen door het waterbeleid efficiënter in te richten. De doelmatigheidswinst moet oplopen tot 750 miljoen euro per jaar ten opzichte van 2010.
Hogere kosten
De hogere uitgaven in 2013 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn te verklaren vanuit de uitvoeringsprogramma’s. Met name het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2, Ruimte voor de Rivier en de steenbekledingen Ooster- en Westerschelde hebben de stijging van 160 miljoen euro ten opzichte 2012 veroorzaakt. “De uitgaven zijn afhankelijk van de uitvoeringsplanning. Hierdoor kunnen tussen de jaren substantiële verschillen ontstaan. In 2013 is binnen de genoemde programma’s de uitvoering van een aantal projecten gestart waardoor uitgaven in 2013 hoger uitvielen dan in 2012. Denk bijvoorbeeld aan de projecten Lekdijk Nieuw Lekkerland (circa 67 miljoen) en de Kustversterking Katwijk (circa 38 miljoen)”, aldus het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
Bemoedigend
Minister Schultz noemt de resultaten uit ‘Water in Beeld’ in haar aanbiedingsbrief bemoedigend. ‘De partijen in de waterketen liggen op koers om de doelstellingen uit het BAW te halen, waar het gaat over een gematigde lastenontwikkeling en een grotere efficiency. Dit blijkt uit de terugblik op de ontwikkeling van de opbrengsten van de belastingen en drinkwaterkosten. Het is nog te vroeg om na deze tussentijdse evaluatie te concluderen dat deze lijn zich als vanzelf voortzet. De doorvertaling van afspraken op landelijk niveau naar acties in de regio blijft aandacht vragen’, schrijft de minister.
Uitgestelde investeringen
De drinkwaterbedrijven presteren boven verwachting. De kosten van drinkwater ontwikkelen zich boven de prognose omdat besparingen versneld zijn doorgevoerd. De waterschappen en gemeenten geven 95 miljoen euro minder uit dan in de prognose. Volgens de rapportage Water in Beeld wordt dat mede veroorzaakt doordat investeringen zijn uitgesteld omdat nut en noodzaak beter in beeld zijn gebracht. Een groot deel van die investeringen zullen de komende jaren wel worden ingezet en dan zullen de kosten dus weer toenemen. Die investeringen zijn vaak noodzakelijk om op lange termijn efficiënter te kunnen gaan werken. 
Verwachte stijging van lasten 2014
Het positieve beeld over 2013 betekent niet dat de doelmatigheidsdoelstellingen volledig zijn behaald. De Visitatiecommissie Waterketen onder leiding van voorzitter Karla Peijs geeft aan dat er naar 2020 doorlopende inspanningen zijn vereist om de landelijke doelen te halen. Er zijn signalen dat de investeringen van gemeenten in 2014 al hoger komen te liggen dan in de periode 2010-2013 omdat er in 370 situaties maatregelen nodig zijn om negatieve effecten op het oppervlaktewater te verhelpen. In de Benchmark Rioleringszorg geeft 78 procent van de gemeenten aan dat zij die problemen in 2015 opgelost willen hebben.