Vijftig partijen ondertekendende Waddenagenda tijdens het online Waddencongres

De ministers van IenW en LNV en vijftig andere partijen tekenden 3 februari de Waddenagenda 2050. Overheden en andere betrokken geven hier hun gezamenlijke richting aan voor de gebiedsontwikkeling van de Waddeneilanden en de noordelijke kuststrook van Friesland en Groningen. Drie opvallende niet ondertekenaars: LTO, de gemeente Noordoost-Friesland en de Waddenvereniging. “Een grabbelton van belangen”, stelt voorzitter Lutz Jacobi van de Waddenvereniging.

De ministers van IenW en LNV en vijftig andere partijen tekenden 3 februari de Waddenagenda 2050. Overheden en andere betrokken geven hier hun gezamenlijke richting aan voor de gebiedsontwikkeling van de Waddeneilanden en de noordelijke kuststrook van Friesland en Groningen. Drie opvallende niet ondertekenaars: LTO en de Waddenvereniging. Ook de gemeente Noordoost-Friesland ziet voorlopig van een handtekening af.

In de Waddenagenda formuleerden overheden, natuurorganisaties, visserijorganisaties en de samenwerkende havens een gezamenlijke koers voor het Waddengebied en een agenda om die koers in te zetten.

Tijdens de lancering van de agenda op het online Waddencongres was er meteen kritiek van verschillende partijen, waaronder de Waddenvereniging. Volgens voorzitter Lutz Jacobi is het lijvige document van 104 pagina’s “een grabbelton van belangen. Terwijl de toekomst van het wad op het spel staat. De natuur zou onverdeeld op één moeten staan”, stelt ze in Trouw. “De Waddenzee is Unesco-werelderfgoed. Over zo’n gebied moet je geen compromissen sluiten.”

Akkerbouwers tegen de plannen

Ook akkerbouwers in het noordelijke kustgebied van Friesland, Noord-Holland en Groningen zijn fel tegen de landelijke plannen om de kuststrook langs de Wadden niet alleen aan de Waddenzeekant maar ook aan de landzijde meer natuurwaarde te geven. “Het plan is om de randen van het wad zachter te laten overlopen. Wanneer de plannen voor de natuur zo invulling krijgen, betekent het dat er allemaal brakwaterzones komen en de landbouw daar grote negatieve gevolgen van ondervindt. We zijn daar absoluut niet blij mee”, liet LTO-woordvoerster Tineke de Vries eerder weten aan het Friesch Dagblad.

Zorgen wegnemen

Het college van gemeente Noordoost-Friesland heeft de Waddenagenda 2050 eveneens niet ondertekend tijdens het online Waddencongres. Dat deelde wethouder Jelle Boerema (VVD) dinsdagavond de raadsleden al mee in een spoedvergadering op het gemeentehuis in Kollum, meldt Nieuwe Oogst. Het gemeentebestuur wil eerst de zorgen wegnemen bij de boeren en raad en dan pas tekenen. “We willen een pas op de plaats maken, populair gezegd: we kopen tijd”, aldus Boerema.

Bang voor verzilting

De zorgen van de boeren zijn niet onterecht wie naar de bekende kaart van de WUR kijkt met een perspectief hoe Nederland er in 2120 uit zou kunnen zien als natuur-en waterbeheer hun loop krijgen. Op de kaart is een hele duidelijke ‘zachte’ Waddenkust te zien. Dat verklaart wellicht de achterdocht bij de boeren. Deze kaart laat zien dat de overheid de verzilting niet gaat tegenhouden zodat de boeren hun aardappelen niet grootschalig kunnen blijven telen. Als het aan de nastuur c.q waterbeheerders ligt, gaat het een groot ‘nat & zilt & natuur’ gebied worden voor kleinschalige zilte teelten.

Kamerbrief

In de Kamerbrief die minister Van Nieuwenhuizen deze week verstuurde naar aanleiding van het online congres over de Agenda staat onder meer dat het belang van de landbouwsector in het Waddengebied nu en naar de toekomst toe expliciet is benoemd. “Het is niet de bedoeling om, als gevolg van de Agenda, de wereldpositie van de pootaardappelsector in de noordelijke kleischil aan te tasten. Er zijn echter opgaven waar we, ook in het Waddengebied, (op termijn) mee te maken gaan krijgen, zoals klimaatverandering en verzilting, en welke van invloed kunnen zijn op de landbouwsector. Het is belangrijk om hierover met alle betrokken partijen in gesprek te zijn.”
Demissionaire ministers Schouten en Van Nieuwenhuizen haastten zich dan ook tijdens het online congres om te zeggen dat “er nog niets vastligt en dat de agenda niet in beton is gegoten.”

Nieuwe bestuurlijke structuur

De ministers gaven verder aan dat het huidige bestuur van de Waddenzee een ‘spaghetti’ is. De bestuurlijke versnippering staat de koppeling van belangen in de weg. Daarom komt er een nieuwe bestuurlijke structuur voor de uitvoering van de Waddenagenda 2050. Die bestaat uit het – Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW) met Rijk, de drie Waddenprovincies, kust- en eilandgemeenten waterschappen. Het Omgevingsberaad Waddengebied dient als platform voor discussies over beleidsvoorstellen, de uitvoering van beleid en het zelf initiëren van adviezen aan het BOW. De Beheerautoriteit Waddenzee is verantwoordelijk voor een integraal beheerplan voor de Waddenzee