Waarom mogen we niet weten wie er aan de verzilting van het Volkerak-Zoommeer verdienen?

Al lijkt een plan nog zo onzinnig er is altijd wel iemand die er beter van wordt. De vraag is dan wel: hoe lopen de hazen en welke lijnen zijn zichtbaar? In de maatschappelijk kosten-batenanalyse (MKBA) is het grote belang van de mosselteelt aangetipt en de ‘enorme’ potenties van het Volkerak-Zoommeer voor deze economische activiteit. Enkele interessante citaten, die inzicht geven in de samenhang tussen de belangen van schelpdierkwekers en de mogelijke verzilting van het Volkerak-Zoommeer uit de MKBA over de mosselteelt zijn:

  • “De pacht is nu 4 à 5 miljoen euro voor het Rijk. Opbrengst circa 850 euro per hectare (9 % van de jaarlijkse opbrengst).”
  • “Geschikt in het Volkerak-Zoommeer 2128 hectare (bodemcultuur) en 1108 hectare voor mosselzaadinvang en/of hangcultures.”
  • “Naast de mogelijkheden voor mosselcultures in het Volkerak-Zoommeer is er een breder uitstralingseffect, in de zin dat aquaculturen op de Oosterschelde (mosselen en oesters) positieve effecten kunnen ondervinden wanneer er voedselrijk water op de Oosterschelde gespuid wordt.”
  • “Zeker voor de mosselvisserij kan er enige haast zijn in verband met de teruglopende productie en schaarste aan mosselzaad.” 
In het Milieueffectrapport bij de Rijksstructuurvisie (oktober 2014) staat dat het Volkerak-Zoommeer totaal 10.527 hectare groot is waarvan 7.387 hectare water. 3.236 hectare zou geschikt zijn voor de schelpdierkweek (MKBA). In potentie kan het Rijk voor 9 % van de opbrengstuitbreiding mee profiteren.
Middels een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur heb ik bij de gemeente Bergen op Zoom inzage gekregen in het rapport “Verdienpotentieel zout-Volkerak-Zoommeer” van Royal Haskoning. Uit dat rapport blijkt dat het voordeel van het Rijk veel groter is, dan de opbrengsten uit de schelpdierkweek. Daar komt bij dat door verzilting van het Volkerak-Zoommeer er geen derde kolk bij de Krammersluizen nodig is. Het Rijk bespaart hierdoor 74 miljoen euro. 
Ook de voorziene stimulans voor de recreatie levert het Rijk de nodige pecunia op. Die stimulans zou volgens het rapport “Verdienpotentieel zout-Volkerak-Zoommeer” moeten leiden tot een nieuwe jachthaven bij de Brouwersdam van 500 plaatsen en een nieuwe jachthaven bij de Krammersluisen van 470 plaatsen. En er worden ook nog honderden nieuwe ligplaatsen voorzien aan de Molenplaat en elders in Bergen op Zoom en aan de Speelmansplaten. 
De jachthaveneigenaren, gelegen binnen de straks gesloten sluizen van West-Brabant, zijn bij verzilting de klos. Zij zullen veel bootbezitters met hun schepen zien vertrekken naar de Zeeuwse wateren. Het Rijk en sommige gemeenten kunnen bij de realisatie van de jachthavens en de bijbehorende commerciële ruimten en recreatiewoningen goede zaken doen door de verkoop of verpachting van wateren en gronden.
Het lijkt het erop dat met name schelpdierkwekers, Zeeuwse gemeenten en het Rijk goede zaken doen met de  ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer  en West-Brabant grotendeels aan het kortste eind trekt en de rekening mag betalen!
Een verzoek bij het secretariaat van de Zuid-Westelijk Delta om een kopie van het rapport van het “Verdienpotentieel zout-Volkerak-Zoommeer” werd afgewezen het is ‘niet beschikbaar’ voor derden. Of in de taal van gewone mensen: de rest van de wereld mag klaarblijkelijk nog niet weten wie van het verziltingsbesluit beter wordt.

Voor meer informatie kunnen belangstellenden kijken  op www.onswater.com onder Volkerak-Zoommeer.