Waalzinnig: Legitimatie hoogwatergeul Varik-Heesselt is ontoereikend

Met de leuze ‘Geen kanaal langs de Waal’ protesteert Waalzinnig tegen de voorgenomen aanleg van een hoogwatergeul. Het kanaal is gepland van het oosten van Varik naar het westen van Heesselt en loopt achter de dorpen door waardoor deze dorpen (1700 inwoners) straks op een eiland komen te liggen.

De hoogwatergeul is gepland achter de dorpen Varik en Heesselt. Na de aanleg ontstaat er een eiland in de Waal. Afbeelding: Twitter.

Onderzoek
De aanleg van de hoogwatergeul is recent in opdracht van Waalzinnig onderzocht door de wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit. Het onderzoek is uitgevoerd door een groep onderzoekers en studenten en de voorlopige conclusie luidt dat de legitimatiebasis van de bypass ontoereikend is. Het onderzoek wordt op dit moment gereviewed en zal pas daarna openbaar worden gemaakt. Volgens Waalzinnig adviseren de onderzoekers om met de ‘best available techniques’ (regionale klimaatmodellen en fysieke riviermodellen) na te gaan welke hoogwaterafvoeren realistisch zijn. En die realistische hoogwaterafvoeren zouden de basis moeten zijn voor de maatgevende afvoer.

Twintig procent extra regen
Volgens de studie zou er een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing zijn. In het Deltaprogramma is de huidige maatgevende afvoer van de Rijn bij Lobith van 16.000 m3/s verhoogd met 20%. Dat betreft het percentage extra regenval dat is opgegeven in het meest extreme KNMI-klimaatscenario van 2006. Dat scenario geldt weliswaar voor Nederland en België, maar niet voor het hele stroomgebied van de Rijn, stellen de onderzoekers.

Maatregelen in Duitsland
Daarnaast is gerekend met de Generator of Rainfall and Discharge Extremes, het zogenoemde GRADE-model, dat Rijkswaterstaat, Deltares en HKV gebruiken. Dit model laat zien dat de afvoeren in de Rijn de 16.000 m3/s niet zullen overschrijden. Slechts met extreem hoge dijken in Duitsland komen de uitkomsten in de buurt van die 18.000 m3/s. Ernest Cartigny van de vereniging Waalzinnig vertelt: “Deze aanname is echter niet realistisch, want het hoogwaterbeschermingsplan van Duitsland laat zien dat de dijken niet verhoogd worden en dat er een omvangrijk pakket aan retentiemaatregelen is uitgevoerd. Met dit pakket aan maatregelen kan de hoogst denkbare afvoer van de Rijn gedurende een week met 10% gereduceerd worden. Voor realistische schattingen zou er gewerkt moeten worden met fysieke modellen, zoals het geval is in de rivierdelta. De discussie over de onderbouwing is nog niet klaar, want de minister Schultz is nog bezig met aantal rapportages voor de Tweede Kamer.”

Veiligheidsbeleid nog niet vastgesteld
Cartigny vervolgt: “Uit de informatie die door de minister aan Statenleden is verstrekt in verband met de besluitvorming over de Structuurvisie Waalweelde West, wordt de indruk gewekt dat de maatgevende hoogwaterafvoer afgeleid zal worden van het nog niet vastgestelde veiligheidsbeleid. Hierin wordt de zeldzaamheid van de gebeurtenis verhoogd. Het nieuwe veiligheidsbeleid is echter nog niet vastgesteld en juridisch ingebed, waardoor het geen basis kan zijn voor het nu al uitvoeren van maatschappelijk ingrijpende rivier-verruimende maatregelen.”