Vrees voor toename verzilting bij verdieping Nieuwe Waterweg

Binnenkort start de uitvoering van een MER, waarin de effecten nader in kaart worden gebracht. Het Havenbedrijf zegt toe ‘veel aandacht’ te besteden aan de aspecten waterveiligheid en zoutindringing. In het gebied bevinden zich vele inlaten voor zoet water, waar landbouw, industrie en recreatie van afhankelijk zijn. 
Toch maakt het Waterschap Hollandse Delta, dat “goed betrokken is bij het plan”, zich nog geen zorgen. “Als de MER goed wordt uitgevoerd, zal voldoende aandacht worden gegeven aan de verantwoordelijkheden van WSHD”, aldus een woordvoerder van het waterschap. “Ons waterschap heeft extra aandacht gevraagd voor de effecten van de verdieping voor de zoetwatervoorziening, veiligheid van dijken en de bodemerosie in het Deltagebied. Het Havenbedrijf heeft aangegeven hier rekening mee te houden. Het is nu nog te vroeg om iets te zeggen over eventuele maatregelen.”
Extra zuiveringsstap nodig
Oasen is volgens woordvoerder Joost van Luijt ‘niet zo blij’ met de plannen. “We weten dat door klimaatverandering de verzilting van de rivier De Lek toeneemt. In droge zomers komt de zouttong nu al tot Ridderkerk. We hebben dit bij onze installatie in Ridderkerk opgelost met een extra zuiveringsstap, door het installeren van membraanfiltratie. Maar de locatie in Ridderkerk is relatief klein. Als het zout verder landinwaarts komt, moeten we ook in Bergambacht membraanunits neerzetten. Op zich kan dat prima. Maar dan zullen we de bestaande zuivering wel versneld moeten afschrijven. En wie betaalt dat? Wij vinden het niet terecht dat onze klant straks de prijs betaalt voor de betere toegang voor de scheepvaart in het Botlekgebied. Hoe noodzakelijk dat ook is.”
“De afgelopen jaren heeft Oasen haar grootste zuiveringsstations vernieuwd, van Bergambacht tot Lexmond. Als we die versneld moeten afschrijven, levert dat enorme kosten op.” Oasen heeft haar zienswijze intussen bij het Platform Participatie kenbaar gemaakt.
Geen gevolgen Maeslantkering
Op enige afstand van De Nieuwe Waterweg, het Scheur en de havens van de Botlek bevinden zich enkele Natura2000-gebieden die mogelijk beïnvloed worden door de (effecten van de) verdieping. In de voorbereidende rapportage worden de Voordelta, Solleveld & Kapittelduinen bij Hoek van Holland en de Oude Maas genoemd.
De bedoeling is dat de Nieuwe Waterweg  een “nautisch gegarandeerde diepte” krijgt van -16 meter. Deze zal daarmee gemiddeld een meter dieper zijn dan nu het geval is. De baggeroperatie heeft geen gevolgen voor de Maeslantkering, waarvan de drempel onder water al op -18 meter ligt. Rijkswaterstaat, dat met het Deltaprogramma 2015 sterk inzet op waterveiligheid en het tegengaan van verzilting, heeft het Havenbedrijf Rotterdam begin 2015 advies gegeven over de plannen. Dit advies wordt verwerkt in de MER, die medio 2015 beschikbaar is.

Samen met stakeholders
Tie Schellekens, woordvoerder bij het Havenbedrijf ligt de plannen toe: “Het Havenbedrijf investeert intensief in het revitaliseren van bestaande havengebieden, waaronder de Botlek. Om dit gebied commercieel aantrekkelijk te houden is het ook nodig dat de nautische bereikbaarheid verbetert. Daarom is vorig jaar al een onderwaterdam verwijderd bij de ingang van de Botlek.”
Het Havenbedrijf is naar eigen zeggen op de hoogte van zorgen, onder andere bij agrariërs en waterschappen, voor een toename van de zoutindringing landinwaarts. “In het MER- onderzoek dat het Havenbedrijf uitvoert in verband met de beoogde ontgrondingsvergunning, wordt hier veel aandacht aan besteed. Wij doen dit in samenspraak met alle stakeholders. Ook voor de industrie is de aanwezigheid van voldoende zoet water van groot belang.” 
Dit jaar hoopt het Havenbedrijf de benodigde vergunningen te krijgen, met het oog op een start van de uitvoering in 2016.