Voorzieningenrechter legt nieuwe tijdelijke norm op voor pyrazool lozing

De betrokken partijen reageren positief op de uitspraak van de rechtbank in Roermond. Zo is Waterschap Roer en Overmaas blij met de duidelijkheid die de uitspraak van de rechter biedt rondom de lozingsnorm van pyrazool. De rechter onderschrijft de stelling van het Waterschap dat er nooit een lozingsvergunning is afgegeven specifiek voor de stof pyrazool. Daarom heeft het Waterschap volgens de rechter ook terecht een dwangsom aan Sitech Services opgelegd. Sitech Services beargumenteerde eerder dat pyrazool wel degelijk vergund was onder stikstof totaal. De rechter is hier dus niet in meegegaan. 

Overtreding Waterwet
De rechter stelt dat de Waterwet is overtreden en dat Sitech Servies geen vergunning of (impliciete) toestemming heeft om pyrazool te mogen lozen in de Maas. Het Waterschap Roer en Overmaas is in zo’n situatie in principe verplicht handhavend op te treden, waarbij het uitgangspunt is dat de overtreding volledig wordt beëindigd. Dit is alleen anders als er zeer bijzondere omstandigheden zijn. Dat is hier volgens de rechter, ondanks de incidenten met pieklozingen als gevolg, niet het geval. Sitech Services heeft weliswaar een nieuwe Waterwetvergunning aangevraagd, maar het is nog onduidelijk welke norm daarin voor pyrazool zal worden opgenomen. Er is op dit moment volgens de rechter dus geen zicht op een vergunning die de pyrazoollozingen zal toestaan.

Weinig bekend 
De rechter stelt verder dat over de gevolgen van pyrazool in het drinkwater weinig bekend is en dat er nog geen (landelijke) lozingsnorm is vastgesteld. Uit informatie van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu blijkt wel dat ervoor gezorgd moet worden dat de concentraties pyrazool bij de inname van Maaswater voor de drinkwaterbereiding zo laag mogelijk zijn. Ook moet het Waterschap er alles aan te doen lozingen van pyrazool te beperken of te stoppen. Er is volgens de rechter geen reden dit standpunt van de minister niet te volgen. Minister Schultz verhoogde eerder op advies van het Crisis Expert Team Milieu en Drinkwater de toegestane concentratie pyrazool van1 microgram per liter naar 15 microgram per liter voor de inname van water voor de drinkwaterbereiding. Uitgangspunten voor deze tijdelijke maximale waarde zijn dat de blootstelling niet langer duurt dan maximaal twee jaar en dat de emissies in de tussentijd zo spoedig mogelijk worden teruggedrongen. De rechter vindt bovendien dat het Waterschap te weinig aandacht heeft besteed aan de milieubelangen en de (financiële) belangen van de drinkwaterbedrijven.

Duidelijkheid
Drinkwaterbedrijven WML en Dunea zijn eveneens verheugd dat er nu duidelijkheid is over de tijdelijk toegestane lozing van pyrazool in de Maas door Sitech Services. De rechter legt de lozingsnormen voor pyrazool op voor een periode van zes weken, in afwachting van een permanente lozingseis voor deze stof in de reguliere lozingsvergunning van Sitech Services. 
WML laat in een persbericht weten dat de uitspraak meer zekerheid geeft over de kwaliteit van het Maaswater. De toegestane concentraties pyrazool in het Maaswater worden immers gehalveerd. WML neemt sinds begin juli geen Maaswater meer in, vanwege de verontreiniging met pyrazool. Dit deel van de waterproductie vindt nu noodgedwongen plaats met grondwater. WML verwacht op korte termijn weer Maaswater te kunnen innemen: de concentraties pyrazool in het Maaswater zijn afgelopen weken afgenomen en sinds een paar weken blijven ook de ongewenste pieken in de concentraties achterwege. 

Drinkwaterbelang
Dunea-directeur Wim Drossaert is 'heel blij' met de uitspraak “Het drinkwaterbelang prevaleert. We zijn opgekomen voor onze belangen en hebben onze drinkwaterbron beschermd. Ik ben er trots op dat dat gelukt is.” Het water in de bron van Dunea, de Afgedamde Maas, voldoet alweer enige tijd aan alle kwaliteitseisen. Dunea is ervan overtuigd dat de gang naar de rechter partijen heeft doordrongen van het belang van een goede waterkwaliteit. “We staan voor 100 procent goed en betrouwbaar drinkwater. Daar is een schone bron voor nodig en daar maken we ons hard voor. De uitspraak van de rechter sterkt ons daarin. We waken elke dag over de waterkwaliteit van de Afgedamde Maas; we werken samen met alle partijen die daaraan kunnen bijdragen en zullen altijd opkomen voor de belangen van onze klanten. Het drinkwater van Dunea is goed en blijft goed”, meldt het bedrijf in een persbericht.