Voorlopig geen dijkversterking Genemuiden-Hasselt

Eind vorig jaar kondigde Groot Salland aan een aantal verkennende onderzoeken te gaan uitvoeren langs het dijktracé. Het ging om een deel dat op basis van een toetsing mogelijk niet voldeed aan de waterveiligheidseisen. Dit onderzoek bestond onder meer uit het plaatsen van waterspanningsmeters om gegevens te verzamelen en het verzamelen van aanvullende informatie over de ondergrond. Op basis van deze meer gedetailleerde informatie blijkt nu dat de dijk toch voldoet aan de huidige veiligheidseisen en daarmee in betere conditie verkeert dan aanvankelijk werd verondersteld.  Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma is er daarom op korte termijn geen dijkversterking nodig. 


Zwaardere eisen
Dit betekent nog niet dat de dijk helemaal niet versterkt hoeft te worden. De  waterveiligheidseisen in Nederland zijn op dit moment volop in beweging. In 2017 worden zwaardere wettelijke eisen voorzien. De komende maanden gaat het waterschap bekijken of er toch niet al een dijkversterkingsproject tussen Genemuiden en Hasselt kan worden voorbereid. Naar verwachting weet het ‘schap’ eind van de zomer wat het vervolg zal zijn. 

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Waterschap Groot Salland gaat samen met provincie, gemeenten, belangengroepen, bedrijfsleven en inwoners aan de slag met één van de meest omvangrijke waterprojecten: het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In de periode tot en met 2028 pakt het waterschap 110 kilometer dijk en 29 waterkerende kunstwerken (stuwen, sluizen, etc) aan. Dit vanwege toekomstige klimaatscenario’s die hogere waterstanden voorspellen. Daardoor zijn de veiligheidseisen voor de dijken en waterkeringen verscherpt.