De neerslagstatistieken voor korte tijdsduren van 10 minuten tot 12 uur vallen tientallen procenten hoger uit dan de neerslagstatistieken uit 2007. “De korte, hevige buien hebben met name gevolgen voor sterk verstedelijkte gebieden met grote hoeveelheden verhard oppervlak. Hier kan het water niet de grond in en alleen weg via het riool waarvan de afvoercapaciteit beperkt is”, stelt Michelle Talsma van STOWA.

Het KNMI en HKV Lijn in water hebben de neerslagstatistieken voor korte tijdsduren onlangs in opdracht van STOWA geactualiseerd. De nieuwe statistieken vormen belangrijke input voor modelberekeningen waarmee waterbeheerders, gemeenten en projectontwikkelaars kunnen zien in hoeverre de omgeving gevoelig is voor extreme neerslaghoeveelheden. Deze komen door klimaatverandering steeds vaker voor. Talsma: “Met deze nieuwe gegevens kunnen gemeenten een kwetsbaarheidssanalyse uitvoeren voor verschillende typen buien.”

Neerslag van korte duur
De nieuwe neerslagstatistieken geven inzicht in de hoeveelheid neerslag van 10 minuten tot 12 uur, bij een bepaalde herhalingstijd (bijvoorbeeld eens in de tien of honderd jaar. Volgens Stowa geven ze een betrouwbaar beeld van de huidige neerslaggebeurtenissen, waarin ook de effecten van al opgetreden klimaatverandering tot uiting komen.

Wateroverlast
“Heel algemeen kun je zeggen dat kortdurende hevige buien die op een beperkt oppervlak vallen in sterk verstedelijkt gebied tot veel overlast kunnen leiden. Dit heeft simpel weg te maken met het gegeven dat het water niet op tijd afgevoerd kan worden. De impact van de bui hangt natuurlijk sterk af hoe ter plekke het gemeentelijk watersysteem is ingericht”, licht Michelle Talsma toe. Dit onderzoek past in de reeks STOWA-onderzoeken die waterbeheerders moeten helpen om hun watersysteem klimaatbestendig te maken.

Extremen in kaart
In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is vastgelegd dat alle gemeenten, waterschappen en provincies uiterlijk in 2019 de kwetsbaarheid van Nederland voor weersextremen in beeld brengen met stresstesten. De verwachte hoeveelheid neerslag is daarvoor van belang. Deze nieuwe neerslagstatistieken geven hier een duidelijke richting aan. STOWA voert verder nog een studie uit naar regionale verschillen in extreme neerslag, naar neerslagpatronen en naar de statistiek van extreme gebiedsneerslag. Ook worden de statistieken voor langdurige neerslag (tot meerdere dagen) uit 2015 nog een keer tegen het licht gehouden.