VN-werkgroep bereikt akkoord over speciale positie ‘water’ in millenniumdoelen

Het voorstel voor de post-2015 doelstellingen zal half september tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van VN op hoog niveau worden besproken. Het is de bedoeling om de post-2015 doelen op een speciale wereldtop in september 2015 officieel aan te nemen. De huidige VN-millenniumdoelstellingen die in 2000 in werking traden, lopen nog tot eind 2015. Deze doelen zijn vooral gericht op armoedebestrijding waarbij het halveren van het aantal mensen zonder toegang tot schoon drinkwater en sanitatie, onderdeel is van een bredere milieudoelstelling (nummer 7).
Duurzaam gebruik van grondstoffen
De post-2015 doelen zijn, zoals overeengekomen op de VN-top Rio +20 in 2012,  vooral gericht op armoedebestrijding en duurzaam gebruik van grondstoffen. Vanuit het bedrijfsleven is daarbij aangedrongen om te komen tot een universele benadering van duurzame ontwikkeling, zonder onderscheid te maken in specifieke sectoren zoals water en energie. Vanuit de ontwikkelingslanden is vooral aangedrongen door te gaan met de armoedebestrijding. De internationale watersector heeft zich sterk gemaakt – onder meer op de Budapest Water Summit in oktober 2013 – voor een aparte waterdoelstelling.
Waterschaarste en watervervuiling
Voor de nieuwe post-2015 doelen ligt nu een voorstel op tafel voor een aparte waterdoelstelling. Naast drinkwater en sanitatie, zijn ook waterhergebruik en waterzuivering expliciet als subdoel opgenomen. Daarmee wordt mondiaal de strijd aangegaan met waterschaarste en watervervuiling.
Waterdoelstelling
In de tekst van de nieuwe waterdoelstelling (nummer 6) staat: ‘Het waarborgen van de beschikbaarheid en het duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen’. Die doelstelling moet worden bereikt door het uitbreiden van internationale samenwerking en capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden op het gebied van water en sanitatie met inbegrip van waterbeheer, ontzilting, water-efficiëntie, de behandeling van afvalwater, recycling en hergebruik technologie. Ook het ondersteunen en het versterken van de participatie van lokale gemeenschappen voor de verbetering van water- en sanitatie beheer krijgt speciale aandacht.
Subdoelen
De algemene waterdoelstelling is in het voorstel uitgesplitst in zes verschillende subdoelen. Zo wil de VN in 2030 universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen (1), toegang tot adequate en rechtvaardige sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen, en het beëindigen van buiten poepen en plassen voor vrouwen en meisjes en mensen in kwetsbare situaties (2).  Nieuw zijn de verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de verontreiniging, het beëindigen van dumpingen en het minimaliseren van lozingen van gevaarlijke chemicaliën en materialen, het halveren van niet-behandeld afvalwater en het vergroten van hergebruik (3), het verhogen van water-efficiëntie in alle sectoren en zorgen voor duurzame intrekkingen en levering van zoet water (4),  grensoverschrijdend integraal waterbeheer op alle niveaus (5)  en herstel van watergerelateerde ecosystemen, met inbegrip van de bergen, bossen, wetlands, rivieren, grondwater en meren (6).
Nog 500 dagen
VN-secretaris Ban Ki-Moon markeerde op 18 augustus de 500 dagen die nog resteren voor het uitvoeren van de huidige VN-millenniumdoelen. Hij riep de wereld op tot een eindspurt en vroeg specifiek om strategische investeringen in gezondheidszorg, onderwijs, energie en sanitaire voorzieningen.
Sanitatie
Voor de huidige waterdoelen heeft de eindspurt vooral betrekking op de meer adequate sanitaire voorzieningen. Hoewel sinds 1990 ruim 2 miljard mensen de beschikking hebben gekregen over goede sanitatie is het nog niet gelukt het aantal mensen met slechte sanitatie te halveren. Een belangrijke reden is de sterke toename van de verstedelijking. Veel steden kunnen hun groei niet faciliteren met goede sanitaire voorzieningen. De doelstelling voor drinkwater is wel gehaald. Sinds 1990 hebben 2,3 miljard mensen toegang gekregen tot schoon drinkwater. Daarmee steeg het percentage  van de wereldbevolking van 76% in 1990 tot 89% in 2012. 
Meer informatie