Vewin pleit voor normering geneesmiddelen om waterkwaliteit te verhogen

Het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw) stelt de eisen waaraan de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Nederland moet voldoen. De overheid gaat het besluit binnenkort wijzigen. Daarom heeft minister Schultz het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 en het Waterbesluit op 23 januari aan de Tweede Kamer gezonden. Behalve dat de Kamer nu de gelegenheid heeft zich hierover uit te spreken is ook de inspraaktermijn gestart. Iedereen kan gedurende 4 weken reageren. 

Prioritaire stoffen
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is bedoeld om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa op orde te brengen. In het Bkmw worden ter implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Grondwaterrichtlijn eisen gesteld waaraan de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Nederland moet voldoen. De Europese Commissie heeft een lijst van stoffen opgesteld die in heel Europa met voorrang moeten worden aangepakt, de richtlijn prioritaire stoffen. De normen uit de richtlijn prioritaire stoffen zijn in Nederland overgenomen in het Bkmw. 
Normering hoognodig
Vewin is van mening dat het Bkmw, om de waterkwaliteit te verhogen, normering voor nieuwe stoffen zoals geneesmiddelen moet opnemen. Hiervoor zijn nu nog geen normeringen, zeker met oog op de toenemende vergrijzing en toenemend medicijngebruik is het ontbreken van deze normen voor Vewin een punt van zorg.
Ook voor grondwater
Onvoldoende normeringen of ontbrekende normeringen leiden tot onduidelijkheden en tot mogelijke problemen bij drinkwaterwinningen. Grondwater bestemd voor drinkwaterbereiding heeft net als oppervlaktewater bescherming nodig, maar er zijn geen normen toegespitst op grondwater opgenomen in het besluit. Vewin is van mening dat daarom ook voor grondwater normering met het oog op drinkwaterbereiding nodig is.
Early Warning System  winningsputten
Grondwater heeft een lange hersteltijd als er verontreinigingen hebben plaatsgevonden. Vroege opsporing en maatregelen om het water weer schoon te krijgen draagt dan ook bij aan een betere waterkwaliteit. Daarom zal wat Vewin betreft in het Bkmw een Early Warning systeem verplicht moeten worden zodat vroegtijdig verontreinigingen die uiteindelijk invloed hebben op de winningsputten kunnen worden opgespoord en maatregelen kunnen worden getroffen