Het Vewin-jaarverslag over 2018 besteedt uitgebreid aandacht dan de droogte. (Illustratie Vewin).

Afgelopen zomer vormde de verzilting een bedreiging voor drinkwaterbronnen, leidden lage rivierstanden tot hogere concentraties verontreinigingen en werden bij een aantal  grondwaterwinningen de vergunningen overschreden. Dat is te lezen in het jaarverslag over 2018 dat Vewin deze week publiceerde.

In het jaarverslag stelt Vewin-voorzitter Peter van der Velden dat veel afhankelijk is van een goede bescherming van de bronnen van ons drinkwater. Hij verwijst dan naar het grond- en oppervlaktewater dat wordt gebruikt om drinkwater te maken en signaleert dat de problemen die in 2018 ontstonden door de klimaatverandering de toekomst vaker kunnen voorkomen.

Volgens Vewin was 2018 wel een belangrijk jaar voor verbetering waterkwaliteit, maar is er méér nodig. Zo gingen Versnellingstafels van start. Dit is een initiatief van minister Van Nieuwenhuizen om te komen tot concrete bestuurlijke afspraken over verbetering van de waterkwaliteit. Verder behandelde de Tweede Kamer de definitieve Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Hierin is mijnbouw uitgesloten in waterwingebieden, en zijn beschermingsgebieden en boringvrije zones rond bestaande grondwaterwinningen voor de drinkwatervoorziening aangewezen. Volgens Vewin zijn dat  belangrijke stappen, maar verdere versterking en uitwerking van is noodzakelijk.