Vewin houdt druk op maatregelen ter verbetering waterkwaliteit

Uit de lobby-agenda die Vewin op 21 september publiceerde voor de periode 2016-2017 blijkt dat waterkwaliteit hoog op de agenda staat van de drinkwaterbedrijven. Volgens Frentz is extra aandacht voor de waterkwaliteit nodig omdat de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water met het huidige beleid bij lange na niet worden gehaald.
Het Planbureau voor de Leefomgeving mag dan in de laatste uitgave van de Balans voor de Leefomgeving het stoplicht voor het behalen van de KRW-doelstellingen in 2027 op oranje in plaats van rood hebben gezet, volgens Frentz blijft het oppassen. “Net als in het verkeer moet je bij een oranje stoplicht ook niet doorrijden. Daarom zijn de voorgestelde maatregelen uit de Delta-aanpak ook zo belangrijk. We moeten met alle betrokken partijen een inhaalslag maken om de doelen alsnog te halen. Ecologisch gezien is de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd, maar chemisch gezien moet er nog veel gebeuren.”

Landbouw

De Vewin-plaatsvervangend directeur ziet in de praktijk nog veel problemen door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, evenals de uitspoeling van nitraten en fosfaten. Dat geldt ook voor geneesmiddelen die in het oppervlakte- en grondwater terecht komen. “Natuurlijk zijn er in de landbouw koplopers die het goed doen, maar het is vooral belangrijk om de achterblijvers mee te nemen”, benadrukt Frentz. “Dat geldt ook voor de zorgsector waar het effect van geneesmiddelen op de drinkwaterkwaliteit nog een vrij nieuw onderwerp is. In het veld zie ik veel goede initiatieven, zoals Pharmafilter en het voorschrijven van milieuvriendelijker medicijnen, maar het is essentieel dat een breed gedragen kabinetsaanpak komt om de problemen op te lossen.”

Regierol

Het ministerie van IenM pakt volgens Frentz de gevraagde regierol om de waterkwaliteit te verbeteren goed op, maar hij pleit er voor om ook de ministeries van EZ en VWS directer bij de uitvoering van de maatregelen uit de Delta-aanpak te betrekken. Volgens Frentz is er behoefte aan duidelijke wet- en regelgeving, zodat partijen weten waar ze aan toe zijn. “Zo bleek tijdens de pyrazoollozingen in Limburg dat het handelingsperspectief niet voor iedereen even helder was. Dat geldt overigens ook voor de problematiek rond de medicijnresten. De Europese Commissie werkt  aan een strategie, maar die laat nog steeds op zich wachten. Daarom moeten de betrokken partijen in Nederland nu hun verantwoordelijkheid nemen.”

Grondwater

Vewin vraagt het in het lobby-document extra aandacht voor de bescherming van de grondwaterbronnen voor de drinkwaterbereiding. “Daarom moeten we goed oppassen met activiteiten die voortvloeien uit de beoogde energietransitie, zoals het boren naar schaliegas en geothermie”, benadrukt Frentz. “Vewin is geen voorstander van het doorboren van de beschermende kleilagen omdat het risico op verontreiniging te groot is. Bestaande en toekomstige grondwaterbronnen zullen we in de toekomst hard nodig hebben, mede door de klimaatverandering.”
Vewin hoopt dan ook dat de bestuursconferentie over de Delta-aanpak op 16 november leidt tot een Bestuursakkoord. “We moeten nu echt met alle betrokken partijen de neuzen dezelfde kant op krijgen, de maatregelen uitvoeren en gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om de waterkwaliteitsproblemen op te lossen.”