Vewin: belasting op drinkwater stijgt weer

De gemiddelde drinkwaternota voor een huishouden bedraagt in 2014 180 euro tegen 162 euro in 2013. De drinkwaterfactuur voor consumenten wordt dus steeds hoger terwijl  drinkwaterbedrijven de tarieven gelijk houden. Exclusief belastingen steeg de jaarnota van 133 naar 134 euro. 
Drinkwaterbedrijven hebben te maken met provinciale grondwaterheffing, leiding- en concessievergoedingen precario, Belasting op Leidingwater (BoL) en BTW (6%). De eerste twee zijn kostprijsverhogende belastingen die worden gedekt via het drinkwatertarief. BoL en BTW zijn verbruiksbelastingen die het waterbedrijf namens de consument moet afdragen aan de fiscus. 

Belasting op Leidingwater
De Belasting op Leidingwater wordt sinds 2000 geheven en steeg in eerste instantie geleidelijk van 12,9 naar 16,5 cent per m³. In 2014 werd de belasting verdubbeld naar 33,0 cent per m³ en in 2015 is de belasting verder gestegen naar 33,3 cent. 
In totaal droegen de waterbedrijven in 2014 voor 402 miljoen euro aan drinkwaterbelastingen af. Door de verdubbeling van het BoL tarief in 2014 zijn de totale drinkwaterbelastingen vrijwel  gelijk aan het niveau van vóór de afschaffing van de grondwaterbelasting. Vewin pleit voor verlaging van belastingen op primaire levensbehoefte drinkwater.

Precariobelasting
Steeds meer gemeenten heffen precariobelasting. Vewin pleit voor afschaffing van precario op waterleidingen. Precario is namelijk een indirecte en onzichtbare belasting voor de consument, die door de gemeente ongelimiteerd kan worden verhoogd en die de transparantie van de overheidsfinanciën vertroebelt. Precario loopt lokaal op tot € 49,70 per huishouden per jaar wat voor een gemiddeld gezin (100,1 m3/jaar) neerkomt op € 0,50 per kubieke meter. Op een jaarlijkse drinkwaterrekening van € 180 is dat fors. 

Afschaffen
De Tweede Kamer heeft via een breed gesteunde motie aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gevraagd om zo snel als mogelijk een wetsvoorstel bij de Kamer in te dienen om de belasting op kabels en leidingen, de precariobelasting, te stoppen. Vewin is blij met dit signaal vanuit de Kamer dat na elf jaar nu eindelijk de moties, waarin de Kamer oproept tot afschaffen van de precariobelasting via de nota’s van energie en drinkwater, moeten worden uitgevoerd.

Publicatie Drinkwaterstatistieken
De publicatie Drinkwaterstatistieken 2015 bevat basisgegevens over de drinkwatersector en de ontwikkeling van de sector. 'Drinkwaterstatistieken’ omvat ook dit jaar weer veel feiten. Zo is te lezen dat het Nederlandse waterleidingnetwerk een lengte heeft van 119.146 kilometer. Hierdoor stroomt volgens de publicatie water van onberispelijke kwaliteit om alle Nederlanders – met hun gemiddelde gebruik van 118,9 liter per persoon per dag – van kraanwater te voorzien. Om dit te kunnen blijven garanderen zijn investeringen nodig: deze bedroegen in 2014 472 miljoen euro. De prijs voor 1.000 liter water bedraagt € 1,61.

Lees hier de publicatie Drinkwaterstatistieken.