Afvalwater uit kassen moet per 1 januari 2021 extra worden gezuiverd. (foto: Waterschap Rivierenland).

De gemeente Westland wil de ontwikkeling van een collectieve zuivering nu onder de Crisis- en herstelwet te brengen. Glastuinbouw Nederland, het hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland, het ministerie van IenW en de provincie Zuid-Holland werken aan een collectieve zuivering voor gewasbeschermingsmiddelen. Het afvalwater van tuinders wordt dan collectief gezuiverd op een afvalwaterzuivering van het hoogheemraadschap.

De collectieve zuivering kan pas eind 2022 operationeel zijn. Dit is later dan de formele wettelijke termijn van 1 januari 2021. Om deze ontwikkeling van de collectieve zuivering juridisch toch mogelijk te maken, vraagt de gemeente Westland aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de zuivering aan te merken als innovatief experiment onder de Crisis- en herstelwet. De provincie Zuid-Holland heeft laten weten de aanvraag van de gemeente te ondersteunen.

Maatwerk verlenen

De gemeente Westland vraagt op basis van de 22e tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet om het project AWZI Nieuwe Waterweg aan te wijzen als innovatief experiment. De uiterlijke termijn van 1 januari 2021 zoals genoemd in van het Activiteitenbesluit Milieubeheer zou voor dit project moeten wijzigen in 1 oktober 2022. Daarmee kan het bevoegd gezag de gelegenheid worden gegeven om maatwerk te verlenen tot oktober 2022.