De dijkbewoners vinden de dijkversterking niet nodig en houden vast aan de huidige monumentale dijk (foto: Harm Joris ten Napel/CC).

Voor het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP2) rest nog versterking van 96 km dijk. De helft hiervan ligt in Noord-Holland: de Markermeerdijk en de Waddenzeedijk op Texel. Over de Markermeerdijk wordt op 15 april een uitspraak verwacht van de Raad van State. De dijkbewoners vinden de dijkversterking niet nodig en houden vast aan de huidige monumentale dijk.

De uitspraak van de Raad van State kan de uitvoering van de dijkversterking sterk vertragen en daarmee ook de afsluiting van het hele HWBP2. De afronding van HBWP2 staat nu gepland voor eind 2022, maar als de rechter de plannen voor de Markermeerdijk tussen Edam en Amsterdam afkeurt, zal die einddatum niet worden gehaald. Het recentste halfjaarlijkse voortgangsrapport meldt dat de ruimtelijke ordeningsprocedure qua tijd inmiddels al aan de krappe kant wordt en het zal problematisch worden als de rechter nieuwe restricties aan de dijkversterking gaat opleggen. Het rapport spreekt van het mogelijke ‘verlies van meerdere bouwseizoenen’.

Nieuwe risiconormen
In het voortgangsrapport schrijven Rijkswaterstaat en de waterschappen aan de Tweede Kamer dat van de 87 dijkversterkingsprojecten van het HBWP2 er inmiddels 83 zijn uitgevoerd. Daarmee resteert nog maar 96 km dijk. Het hele programma omvat de versterking van 362 km dijk en 18 kunstwerken die in 2001 en 2006 zijn afgekeurd omdat ze niet voldeden aan de toen geldende veiligheidsnormen. Inmiddels gelden sinds 2017 nieuwe risiconormen en daarom is besloten om naast HWBP2 een breder HWBP-programma te starten, dat erop is gericht om alle dijken in Nederland in 2050 aan de nu geldende normen te laten voldoen.

Grote dijkversterkingsprojecten
Dat een complex dijkversterkingsproject uitloopt en buiten de planning van het oorspronkelijk programma loopt, is niet nieuw. Zo is in 2017 het kustversterkingsprogramma Zwakke Schakels officieel afgerond terwijl het project Waterdunen bij Breskens nog liep. Vorige jaar werd het Ruimte voor de rivierprogramma officieel afgerond, maar de tweede fase van het IJsseldelta project – met onder meer de aanleg van de Reevesluis – loopt nog tot 2022.