Verplicht slachten wilde ‘natuurbegrazers’ door nieuwe fosfaatregels

De eerste verplichte slachtronde van vrouwelijke runderen moet eind april al beginnen. Volgens FREE Nature en Taurus zorgen de wilde runderen echter niet voor een fosfaatoverschot omdat zij in lage dichtheden, zonder extra bemesting in natuurgebieden grazen. Beide organisaties beheren kuddes runderen en paarden die in opdracht van onder meer Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Provinciale Landschappen in natuurgebieden grazen.

Fosfaatreductie
Door de nieuwe regels van Van Dam wordt onmogelijk om natuurlijke begrazing toe te passen in nieuwe natuurgebieden of uit te breiden in reeds begraasde gebieden. De natuurorganisaties zorgen voor jaarlijks zelf al voor een zorgvuldig geplande reductie van grote grazers. Grazers die niet naar de slacht gaan, gaan naar nieuwe of andere natuurgebieden, veelal voormalige landbouwgebieden. Deze dieren worden in lage dichtheden uitgezet en worden niet bijgevoerd. In extensief begraasde natuurgebieden wordt het bodemfosfaat opgenomen in een ecologisch voedselweb. Er ontstaat natuurlijke biomassa en biodiversiteit. Grote grazers in de natuur vervullen een sleutelrol in dit proces.