Veel animo voor beter, sneller en goedkoper verbeteren van dijken

Ruim 150 deelnemers uit het waterbeheer, het bedrijfsleven en de kennisinstituten waren aanwezig in het Van der Valk hotel in Volendam. Tijdens vier verschillende workshops werd gebrainstormd over mogelijke verbeteringen waarbij het accent toch vooral lag op ‘goedkoper’. De onderwerpen waar snel winst te behalen valt, krijgen zonder meer prioriteit. Van den Berg: “Door slimmer te rekenen kunnen we rekening houden met de werkelijke sterkte van de dijk.” En dat kan direct voordelen opleveren, omdat dijkenbouwers nu een bijzonder ruime, veilige marge aanhouden.

Meer inzicht
“Ook door het werkelijke gedrag van een waterkering tijdens een hoogwater situatie beter te monitoren, kunnen nieuwe inzichten ontstaan. Daarnaast is het interessant om eens goed te kijken naar de eisen die we aan een waterkering stellen. De leidraden van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) spreken elkaar soms tegen. Dat is voor de markt soms lastig. Door andere eisen te stellen is daar ook direct verbetering mogelijk”, licht Van den Berg toe.


De bijeenkomst in Volendam werd goed bezocht. Bron: Twitter

Nieuwe technieken
Ten slotte verwacht de projectleider macrostabiliteit veel van nieuwe technieken, zoals bijvoorbeeld dijkvernageling of waterontspanning. Zo worden in de Lekdijk bij Schoonhoven zogenoemde waterontspanningsbronnen aangelegd. Dit zijn pvc-buizen die recht naar beneden door de dijk tot in het de zandlagen worden geslagen. Bij hoogwater in de rivier zorgen de pijpen ervoor dat de toegenomen waterdruk in deze zandlagen kan worden afgevoerd. Een veelbelovende techniek die al snel kan worden toegepast.

Dijkstabilisator
Ook de dijkstabilisator van JLD Contracting uit Edam is zo’n veelbelovende nieuwe techniek. De dijk wordt in dit geval versterkt door middel van kunststof buizen die diagonaal in het dijklichaam worden geplaatst. Op die manier wordt de stabiliteit in de dijk bij hoogwater versterkt. De dijkstabilisator wordt op dit moment op een proefveld op bedrijventerrein Baanstee Noord in Purmerend getest. De deelnemers brachten een bezoek aan de testlocatie en zij konden aan de hand van trekproeven zelf de kracht van de dijkstabilisator vaststellen.


Projectoverstijgende verkenning
De macrostabiliteit van dijken is onderdeel van een projectoverstijgende verkening (POV) binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Dat betekent dat meerdere waterschappen en het rijk samen werken aan oplossingen die landelijk van belang zijn. Onlangs zijn vijf waterschappen (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Groot Salland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Rivierenland) de POV Macrostabiliteit gestart.

Praktische toepassing
In deze verkenning wordt samen met waterkeringbeheerders, het bedrijfsleven en kennisinstellingen gezocht naar kennis- en productinnovaties om het faalmechanisme macrostabiliteit effectiever te kunnen aanpakken. De onderzoeken worden direct gekoppeld aan enkele dijkverbeteringsprojecten van de betrokken waterschappen zodat de praktische toepassing meteen wordt aangetoond.