UvW: Extra investeringen en meer regie moeten miljarden aan waterschade voorkomen

In 2012 becijferde Deltares het schaderisico van wateroverlast en droogte als er geen maatregelen zouden worden genomen. Het onderzoeksinstituut concludeerde dat de grootste schade, 45 miljard, voor rekening komt van eigenaren van gebouwen, huizen en tuinen. Zij krijgen door droogte te maken met funderingsproblematiek. Daarna volgen schade aan infrastructuur (12 miljard), schade als gevolg van afnemende arbeidsproductiviteit (8 miljard) en schade aan openbare ruimte en groen (6 miljard).

Volgens Oosters vallen de hoosbuien die het KNMI voor 2050 voorspelde, nu al. “Klimaatverandering is de abstractie voorbij. Het jaar 2016 was het warmste jaar ooit gemeten. We moeten extra maatregelen nemen om schade als gevolg van wateroverlast en langdurige droogte in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.” Minister Schultz van Haegen voegde daaraan toe dat ook internationaal het thema wateroverlast door klimaatverandering nog niet genoeg op de kaart staat.

Versnelde klimaatverandering
Ook weerman Gerrit Hiemstra van de NOS benadrukte in Den Haag de urgentie van klimaatverandering. “Het klimaat wacht niet op ons. Het is een groot misverstand dat klimaatverandering geleidelijk gaat. Dat is niet zo. We komen nog voor veel grotere verrassingen te staan. We zijn al heel dicht bij een ijsvrije Noordpool en we kunnen ons niet voorstellen wat daarvan de gevolgen zullen zijn. Afwachten is geen optie.”

Meer regie
Volgens de Unie van Waterschappen moeten de decentrale overheden samen maatregelen nemen om het watersysteem, de riolering en de ruimtelijke ordening zo in te richten dat overlast en schade zoveel mogelijk worden beperkt. Hans Oosters: “Waterschappen zetten zich in voor maatregelen binnen het eigen watersysteem. En willen een helpende hand uitsteken naar gemeenten, particulieren en bedrijven om hen te helpen met oplossingen die wateroverlast en problemen door langdurige droogte helpen verminderen. Van het rijk en de provincie wordt meer regie op het gebied van water in de ruimtelijke ordening verwacht.” De Unie van Waterschappen pleit voor een verplichte watertoets en krijgt in Den Haag bijval van voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland.

Investeringsagenda
Provincies, gemeenten en waterschappen presenteerden op 10 maart voor het eerst een gezamenlijke duurzame investeringsagenda voor het toekomstige kabinet. Hierin roepen ze het nieuwe kabinet onder meer op om tot en met 2025 jaarlijks 230 miljoen euro extra aan het Deltafonds toe te voegen. Dat is volgens hen nodig om grote schade door een versnelde klimaatverandering te voorkomen. Daarnaast vragen ze de overheid om mee te investeren in nationale programma’s en knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
Het stafbureau van de Deltacommissaris werkt op dit moment samen met de gemeenten en waterschappen aan een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat onderdeel wordt van het Deltaprogramma 2018. Vanwege de extreme regenval in 2016, passend in de klimaatscenario’s van 2050, is dit Deltaplan in november 2016 toegevoegd aan het Deltaprogramma. Deltacommissaris Wim Kuijken laat via Twitter weten dat het Deltaplan Klimaatadapatie met Prinsjesdag 2017 wordt gepresenteerd.