klimaatadaptieve woningbouw

De voorzitters van de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen brachten 10 december op uitnodiging van de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees een bezoek aan de formatie. Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen, benadrukte het belang van water en bodem bij de toekomstige inrichting van Nederland. “En stel normen op waar een klimaatadaptieve woning aan moet voldoen.”

Van der Sande gaf aan dat een goede samenwerking tussen het rijk en de decentrale overheden essentieel is om de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd in samenhang aan te pakken. De gevolgen van de klimaatverandering, het stikstofdossier en de grote behoefte aan nieuwe woningen hebben een grote impact op de ruimtelijke ordening.

De herinrichting van Nederland begint met een goed fundament, waarbij aandacht voor water en bodem in de ruimtelijke ordening leidend moet zijn. Hiermee sluit de Unie-voorzitter aan bij het recent verschenen advies van deltacommissaris Peter Glas. Het advies laat volgens Van der Sande goed zien waar we beter wel en niet kunnen bouwen. “Zo maakt het nogal uit of je op zand- of veengrond wil gaan bouwen. En hoe diep en op welke manier je wel onder NAP kunt bouwen.”

Normen opstellen voor klimaatadaptieve woningbouw

Volgens Van der Sande is er in Nederland geen ideale locatie voor woningbouw meer te vinden. “Het gaat altijd om suboptimale plekken. Dat kan ik accepteren. Maar leg dan wel, net als bij de brandveiligheid, normen op waaraan een klimaatadaptieve woning moet voldoen.” De waterschappen dringen erop aan om bij de bouw van woningen preventief watervriendelijke en klimaatbestendige keuzes te maken.

Daar hebben projectontwikkelaars in de praktijk geen boodschap aan, blijkt onder meer uit de plannen om 8.000 woningen in de Zuidplaspolder te bouwen. Bovendien is de watertoets waarmee waterschappen achteraf als een nieuwbouwplan klaar is toch nee kunnen zeggen, al lang niet meer verplicht afdwingbaar. “Maar als je dan toch in een polder gaat bouwen, doe het dan niet op het diepste punt. Daar verzamelt het water zich immers bij wateroverlast.”

Kritisch adviseren

Waterschappen moeten volgens hem, zo lang normeringen ontbreken, in gesprek blijven met provincies en gemeenten om kennis te delen waar ze nu het beste kunnen bouwen. “We hebben steeds meer data over de bodemgesteldheid en de effecten van de weersextremen, zodat we duidelijk het effect van ongeclausuleerd bouwen kunnen aantonen. Dat is essentiële informatie voor gemeenten, projectontwikkelaars én toekomstige bewoners.”

Krachtig groen herstel

De decentrale overheden pleitten eerder dit jaar al voor een Krachtig Groen Herstel. Om de enorme vraag naar woningen, de strijd tegen klimaatverandering en de transitie naar duurzame energie te realiseren, is het nodig deze slim te combineren met een gezamenlijke aanpak in de regio. De decentrale overheden bundelen de krachten maar stellen daarbij een aantal harde voorwaarden, zoals evenwichtige bestuurlijke verhoudingen. Het is van belang dat nieuw beleid en wetgeving eerst getoetst worden op uitvoerbaarheid. En dat er een evenwicht is tussen taken, bevoegdheden en financiële middelen voor alle bestuurslagen.

Volg Process Control ook op LinkedIn, zodat u dagelijks het nieuws kunt volgen!