Unie van Waterschappen: Miljoenennota bevat juiste maatregelen voor goed waterbeheer

Een jaar geleden is met het uitkomen van de Deltabeslissingen een nieuwe fase van het Deltaprogramma ingeluid. De waterschappen zijn tevreden over het Deltaprogramma, meldt de Unie van Waterschappen in een persbericht op de site. De waterschappen staan in de startblokken om uitvoering te geven aan de Deltabeslissingen, niet in het minst aan het Deltaplan Waterveiligheid. Volgens Peter Glas legt minister Schultz de nadruk op de uitvoering van belangrijke maatregelen. “Er is een grote opgave, afspraken zijn gemaakt, er breken jaren van uitvoering aan en de waterschappen staan klaar om samen met de partners de handschoen op te pakken.”
Waterveiligheid
Het kabinet stelt volgens de Unie van Waterschappen waterveiligheid voorop. Waterschappen werken hard aan die veiligheid, veelal op innovatieve wijze. Ze werken samen met bedrijven en zijn proeftuin voor innovaties. Via Dutch Water Authorities dragen de waterschappen actief bij aan exportbevordering.
Duurzaamheid
De VN-klimaattop in Parijs in december 2015 is een belangrijk moment voor besluiten. Samen met de andere EU-lidstaten is de Nederlandse inzet om klimaatverandering tegen te gaan gericht op een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen. Glas: “We kunnen dijken verhogen, maar tevens moet iets aan de oorzaak van de zeespiegelstijging worden gedaan.” 
Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving en het tegengaan van klimaatverandering. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld op het gebied van energieproductie en -besparing. Onder andere 30% minder uitstoot van broeikasgas tussen 1990 en 2020. De waterschappen willen in 2020 minstens 40% van het eigen energieverbruik zelf duurzaam produceren.Op afvalwaterzuiveringen wekken waterschappen nu jaarlijks al meer dan 100 miljoen kubieke meter biogas op, voldoende om de bevolking van een stad als Tilburg of Haarlem van elektriciteit te voorzien.
Waterkwaliteit
Zorgen voor een goede waterkwaliteit past volgens de Unie van Waterschappen bij de ambitie van Nederland als beste waterland ter wereld. Er moet hard worden gewerkt aan het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027. “Het succes van de aanpak van het Deltaprogramma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening smaakt naar meer. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken of deze aanpak tussen overheidslagen, kennis- en marktpartijen ook effectief kan zijn voor het oplossen van waterkwaliteitsproblemen en het water- en klimaatproof inrichten van onze openbare ruimte en vitale infrastructuur”, aldus Glas.
Overigens moet in december het ministerie van IenM alle nieuwe stroomgebiedsbeheerplannen 2016-2012 naar Brussel sturen. Nu al is duidelijk dat deze tekort schieten om in 2017 het einddoel te kunnen halen. Het ecologisch herstel heeft immers tijd nodig. 
Waterbouwers
De Vereniging van Waterbouwers laat in een persbericht op de site weten “dat wij als waterbouwers trots zijn dat waterveiligheid en waterbouw, wederom, een prominente plek heeft gekregen in de zojuist door de Koning uitgesproken Troonrede”. Daarover heeft Koning Willem-Alexander het volgende gezegd: “Tegengaan van klimaatverandering en verduurzaming van de economie zijn grote, overkoepelende thema’s. De gevolgen voor toekomstige generaties zijn heel direct en concreet. Dat geldt zeker voor ons land, dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Waterveiligheid heeft daarom hoge prioriteit. Op veel locaties wordt de komende jaren gewerkt aan versterking van dijken en duingebieden. Dat gebeurt vaak op de meest innovatieve manieren. Zo worden bij de vernieuwing van de Afsluitdijk veiligheid, natuurontwikkeling en energieopwekking gecombineerd. Projecten als deze verstevigen de goede internationale reputatie en positie van onze watersector en leveren een bijdrage aan onze toekomstige energievoorziening”.
De Vereniging van Waterbouwers sluit af met de boodschap dat de vereniging voortvarend doorgaat met gesprekken met het ministerie van IenM “om te zorgen dat de veelbelovende intenties ook echt zullen worden uitgevoerd.”