UMCG en Wetsus werken samen aan bescherming tegen antibioticaresistentie

Antibiotica wordt gebruikt in de landbouw, bij mensen thuis, in verpleeghuizen, revalidatieklinieken en in  ziekenhuizen. Antibiotica resistente bacteriën verspreiden zich van dier op dier, van mens op mens, tussen mens en dieren, en kunnen in het milieu gevonden worden, vooral in het oppervlaktewater en in de bodem. Via riolen, rivieren en de landbouw verspreiden ze zich verder. Maatregelen om dit probleem in te dammen zijn nodig. Te denken valt aan intelligentere toepassingen voor infectiepreventie in de gezondheidszorg en de landbouw en aan betere waterzuiveringssystemen om de verspreiding tegen te gaan. De rol van de watercyclus in de verspreiding van resistente bacteriën terug naar de mens maakt deel uit van een nieuwe, sectoren-overstijgende samenwerking.
Het UMCG en Wetsus hebben een intentieverklaring getekend om samen te werken op dit belangrijke onderwerp. Binnen het UMCG is de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie de eerste afdeling die met de samenwerking start. De voorgenomen samenwerking is een mooie synergie tussen de Noord-Nederlandse speerpunten Healthy Ageing en Watertechnologie. Het bundelen van watertechnologiekennis via Wetsus en haar partners, zoals TU Delft en Wageningen Universiteit, met die van de gezondheidszorg via UMCG en haar partners, kan een belangrijke impuls betekenen voor het oplossen van problematiek rond antibioticaresistentie. In samenwerking met MKB bedrijven zullen innovatieve oplossingen worden ontwikkeld. De in september 2014 te openen demo site bij het Antonius Ziekenhuis in Sneek zal betrokken worden bij deze samenwerking.  
Naar de Bedrijvenregister vermelding van Wetsus

(Persbericht Wetsus, juli 2014)