Uitvoering miljardenproject Jakarta van start

De start van het project is een bekroning op de jarenlange samenwerking tussen Nederland en Indonesië. Op verzoek van de Indonesische overheid heeft Nederland na hevige overstromingen in 2007 geholpen om het probleem van de overstromingen in de stad inzichtelijk te maken en tot oplossingen te komen. Indonesische en Nederlandse deskundigen hebben gezamenlijk gewerkt aan dit masterplan, dat voor zowel de korte als de lange termijn een duurzame en integrale oplossing moet bieden voor de waterveiligheid van de noordzijde van deze deltametropool. 
Integraal plan
De schaal, omvang en complexiteit van het NCICD programma zijn uniek in de wereld. Het plan voorziet in een integrale aanpak. Kustbescherming gaat hand in hand met het bieden van oplossingen voor stedelijke en sociaal economische problemen waarmee Jakarta in toenemende mate te kampen heeft, waaronder drinkwatervoorziening en afval(water). Ook wordt het rivieren- en kanalenstelsel verbeterd en komen er nieuwe verkeersverbindingen. De aanleg van de reusachtige zeewering gaat gepaard met landaanwinning, havenuitbreiding en (mogelijk) een luchthaven. 
Omdat de voorbereiding en aanleg van deze zeewering nog lange tijd in beslag zal nemen en intussen het overstromingsrisico steeds verder toeneemt, is vandaag een start gemaakt met het ophogen en verbreden van de bestaande dijken. De ontwikkeling van het NCICD biedt niet alleen een oplossing voor Jakarta, maar is eveneens een mooie kans voor de Nederlandse watersector. Verschillende Nederlandse bedrijven zijn betrokken bij polderontwikkeling, landaanwinning en havenontwikkeling door heel Indonesië.