Uitbreiding Hoogwaterbescherming concentreert zich op rivierengebied

De urgentie van het aanpakken van de dijken wordt bepaald door de programmadirectie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. “De waterschappen leveren de gegevens aan en op basis van de risico’s wordt vervolgens vastgesteld waar de aanpak het hardst nodig is. Daarbij wordt uitgegaan van de oude norm, maar tevens geanticipeerd op de nieuwe normen”, zegt Arjan Huijsmans van de programmadirectie Hoogwaterbescherming. 
Nieuwe normering
Omdat veel van de projecten pas over vier jaar in het stadium van uitvoering zullen zijn, loopt de aanpak niet volledig vooruit op de wettelijke procedure die moet worden gevolgd in verband met de nieuwe normering. Huijsmans: “De nieuwe normen moeten in 2017 van kracht worden en pas daarna worden de projecten uitgevoerd.” De beschermingsniveaus die in september 2014 voortvloeien uit de Deltabeslissing Waterveiligheid en de gebiedsstrategieën zullen in de verkenningen gebruikt worden als basis voor het ontwerp.
Budget
Voor de uitvoering van de nieuwe projecten is een bedrag van circa 500 miljoen euro gereserveerd. De waterschappen en het rijk dragen hier gezamenlijk aan bij (50% Rijk, 40% solidariteitsdeel waterschappen, 10% projectgebonden aandeel uitvoerend waterschap). “Waterschappen kunnen projecten overigens wel naar voren schuiven als dat door meekoppelen ‘doelmatig’ blijkt te zijn. Zij schieten het bedrag dan voor en krijgen het budget van het rijk overgemaakt op het moment dat een project volgens de ranking van programmadirectie aan de beurt is”, licht Huijsmans toe. 
Innovatieve oplossingen
Hans Oosters, portefeuillehouder Waterveiligheid van de Unie van Waterschappen, en dijkgraaf Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, en Jan Hendrik Dronkers, Directeur-Generaal Rijkswaterstaat, wijzen op het belang van de projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dronkers: “We zijn in Nederland nooit klaar met ons water. Het programmavoorstel 2015-2020 laat zien dat rijk en de waterschappen hard aan de slag gaan om ons land te blijven beschermen tegen overstromingen.“ Zijn collega-stuurgroeplid Oosters bevestigt de forse opgave voor de waterschappen in de komende jaren. Oosters: “De uitdaging is groot, maar de wil om er samen de schouders onder te zetten ook. Met innovatieve oplossingen en in nauw overleg met de omgeving.”
Verkenningen
Naast concrete projecten voor het verbeteren van dijken wordt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma ook praktijkonderzoek gedaan om de scope van het programma scherper te krijgen en om slimmere maatregelen te onderzoeken. Momenteel lopen al verkenningen naar het piping en met betrekking tot Centraal Holland en de Waddenzeedijken. In het nieuwe programma worden verkenningen voorgesteld met betrekking tot de faalmechanismen zettingvloeiing en macrostabiliteit.