Twintig partijen hebben op dinsdag 14 mei de Green Deal Aquathermie ondertekend. (foto: Netwerk Aquathermie).

Warmte en kou uit verschillende waterbronnen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Een groot aantal partijen gaat de komende jaren in de praktijk onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om met aquathermie gebouwen te verwarmen of te koelen. Dinsdag 14 mei ondertekenden zij de Green Deal Aquathermie in het creatieve laboratorium Lijm en Cultuur in Delft.

De Green Deal is een initiatief van de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en de ministeries, Economische Zaken, Infrastructuur & Waterstaat en Binnenlandse Zaken. In drie jaar tijd moeten de mogelijkheden van thermische energie uit water als bron in kaart zijn gebracht. In het pand van de Unie van Waterschappen in Den Haag komt er een programmabureau waar twee tot drie medewerkers aan de slag gaan.

Budget

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft het programma Aquathermie een duwtje in de rug met een bijdrage van 900.000 euro. Andere partijen dragen financieel of in natura bij aan het onderzoek. Aan de Green Deal hebben zich naast partijen ook partners verbonden die zich actief willen inzetten. Het initiatief wordt breed gedragen want er zijn in totaal zo’n veertig partijen betrokken.

Samenwerking

Aquathermie is warmte en kou uit water uit verschillende waterbronnen. Het gaat om thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Het uitgangspunt is dat huizen en andere gebouwen met behulp van Aquathermie duurzaam worden verwarmd. Waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders hebben andere partijen zoals overheden, netbeheerders, warmtebedrijven, kennisinstellingen, technische adviesbureaus en gebouweigenaren nodig om deze warmtebron nuttig te gebruiken.

Kennis in praktijk

Het doel van de Green Deal is Aquathermie onder de aandacht van de stakeholders te brengen en kennis over Aquathermie te ontwikkelen en te delen. Daarnaast is het van belang om de waarde ervan in de praktijk te beoordelen, zodat Aquathermie wordt verankerd in de regionale energiestrategie en kan worden toegepast als alternatieve verwarming. Hiervoor wordt nadrukkelijk samengewerkt met andere klimaatprogramma’s van overheden, zoals het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie en het Programma Aardgasvrije Wijken.

Potentie

Uit onderzoek blijkt dat thermische energie uit oppervlaktewater in 40 procent van de warmtevraag in stedelijk gebied kan voorzien. De bronnen afvalwater en drinkwater leveren respectievelijk 15 en 1,5 procent. Aquathermie kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de verwarming van woningen en andere gebouwen en zo bijdragen aan de warmtetransitie.

Deelnemers

Ministerie EZK, Ministerie I&W, Ministerie BZK, Unie van Waterschappen, Vewin, NWB Bank, Deltares, KWR, STOWA, Erasmus Universiteit Rotterdam, VNG, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas, Brabant Water, provincie Fryslân, provincie Gelderland, provincie Zuid-Holland, Netbeheer Nederland, Syntraal, IF Technology