CDA en ChristenUnie willen ethisch kader voor datagebruik uit rioolwatermetingen

Foto: commons.wikimedia

Tweede Kamerleden hebben tijdens het wetgevingsoverleg Water op 22 november meerdere moties ingediend. ChristenUnie en CDA willen dat de regering in samenwerking met de waterschappen en het RIVM tot een ethisch kader komt voor het gebruik van data uit rioolwatermetingen. Drugs- of medicijngebruik is in sommige gevallen tot op perceelsniveau herleidbaar. Dat biedt kansen, maar kan ook tot ethische dilemma’s leiden.

D66 wil een analyse van de kosten en baten als je waterveiligheid beter koppelt aan ruimtelijke kwaliteit. Volgens Kamerlid De Groot kan die koppeling doorwerken in betere biodiversiteit en minder onderhoud, meldt de Unie van Waterschappen. 

Klimaatadaptatie

PvdA en GroenLinks dienden een motie in om in gebieden met hoog risico op wateroverlast in te zetten op klimaatadaptatie. GroenLinks diende 3 moties in over veenweidegebieden, KRW en lozingsvergunningen. De SGP wilde via een motie eventuele ontpoldering van landbouwgronden in het Westerscheldegebied voorkomen.

Dinsdag stemt de Tweede Kamer over de moties.