Tweede Kamer wil normen geneesmiddelen en microplastics in oppervlaktewater

Lutz Jacobi wil duidelijke afspraken naar aanleiding van de intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater die vorige week werd getekend door minister Schultz. De intentieverklaring staat volgens haar vol met goede intenties en procesbeschrijvingen. “Heldere jaarprogramma’s met duidelijke doelen voor alle partijen die de intentieverklaring ondertekenden zijn essentieel om de benodigde voortgang te boeken. Anders bestaat het risico dat het alleen bij mooie praatjes blijft.”

Verplichting Pharmafilter

Hierbij denkt Jacobi onder meer aan een verplichting voor ziekenhuizen om het Pharmafilter-concept in te voeren of alternatieven voor diclofenac. “Er zijn erg veel partijen bij de intentieverklaring betrokken. Het moet voor iedereen duidelijk zijn aan welke doelen ze moeten voldoen”, stelt Jacobi die er vanuit gaat dat de resultaatverplichtingen binnen een half jaar duidelijk zijn. 

Europees beleid

Barbara Visser, Tweede Kamerlid voor de VVD, stemde tegen de motie. Volgens haar woordvoerder wil de VVD eerst weten hoe het Europees beleid zich tot deze motie verhoudt. “We kunnen niet instemmen met een motie als we inhoudelijk nog niet weten waarmee we instemmen”, aldus de woordvoerder.
De Tweede Kamer nam eveneens een motie aan van Jaco Geurts (CDA). In deze motie roept hij de regering op om de haalbaarheid en de kosten om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen in kaart te brengen.

Vertekend beeld 
Groen Links stemde tegen de motie. Volgens een woordvoerder van het Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren vraagt de motie Geurts om een herziening van de doelstellingen voor het oppervlaktewater omdat natuurlijke achtergrondconcentraties een vertekend beeld zouden geven. “Groen Links vindt dat normen en doelstellingen niet voor niets worden geformuleerd. En dat staat los van de vraag naar de herkomst: natuurlijk of door menselijk ingrijpen. We gaan niet marchanderen op de normen”, aldus de woordvoerder. 

Schadelijkheid ecosysteem

De motie van Lutz Jacobi en Carla Dik-Faber waarin zij de regering oproepen om nader onderzoek te doen naar geneesmiddelen die schadelijk zijn voor ecosystemen in het water is eveneens aangenomen door de Tweede Kamer. Jacobi wijst erop dat slechts van een klein deel van de werkzame stoffen gegevens over hoeveelheden en effecten in het milieu bekend zijn. Ook wil zij dat de regering kijkt welke mogelijkheden er zijn om toepassing van schadelijke geneesmiddelenstoffen openbaar te maken.