Tweede Kamer vraagt om concrete maatregelen verbeteren waterkwaliteit

Lutz Jacobi (PvdA) pleitte bijvoorbeeld voor een Deltaplan Waterkwaliteit en Carla Dik-Faber (CU) zette zich in voor concrete maatregelen en harde normen om de toename van geneesmiddelen in het oppervlaktewater tegen te gaan. Verschillende Kamerleden riepen het kabinet op om met een plan van aanpak te komen om de problematiek van medicijnresten in water op te lossen. Minister Schultz van IenM gaf aan dat er gesprekken met de farmaceutische industrie gaande zijn en dat er een aanpak voor de gehele keten moet komen dat moet leiden tot een ketenakkoord. Dat is in lijn met de brief die Vewin en de Unie van Waterschappen aan staatssecretaris Mansveld hebben gestuurd.
Watervervuiling
Eric Smaling (SP) diende een motie in over het betrekken van de drinkwatersector bij het bodemconvenant en het opruimen van de vervuiling in de buurt van waterwinningen. Minister Schultz gaf aan dat bodemvervuiling geen verantwoordelijkheid van het Rijk is. 
Jaco Geurts (CDA) sprak uit dat er een betere aanpak van de chemische verontreiniging van het oppervlaktewater moet komen en dat het tijd wordt de landen die stroomopwaarts aan onze rivieren liggen steviger aan te spreken op de watervervuiling. 

Deltabeslissing
D66 Tweede Kamerlid Wassila Hachchi riep de minister met een motie op in gesprek te gaan met de waterschappen om te inventariseren met welke belemmeringen zij te maken krijgen als zij energieneutraal willen worden.
Verschillende Kamerleden hadden vragen over het plan van ingenieur Frank Spaargaren over de financiering en uitwerking van de Deltabeslissing Zoetwater en hoe de Nederlandse normering zich verhoudt tot de Duitse normering. Daarnaast werd gevraagd naar de mogelijkheden voor verlenging van het Deltafonds. De minister heeft aangegeven daarover volgend jaar in gesprek te gaan met de minister van Financiën, maar wil een besluit over verlenging overlaten aan een nieuw kabinet.
Moties 
Vewin is verheugd over dat bijna alle aanwezige woordvoerders het belang van goede waterkwaliteit voor nu en de toekomst onderstrepen, onder andere door een aantal moties op dit onderwerp in te dienen. Dat betekent dat naast de terecht grote aandacht voor waterkwantiteit en infrastructuur ook waterkwaliteit nu vol de aandacht heeft. In de week van 25 november zullen de moties en amendementen die tijdens dit overleg zijn ingediend in stemming gebracht worden.