Tweede Kamer: verbod op bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden en glyfosaat aan banden

Een nipte meerderheid in de Tweede Kamer heeft op 10 november voor een motie gestemd van D66-kamerlid Tjeerd de Groot die het Rijk oproept een verbod in te stellen op het gebruiken van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden. Een andere motie die oproept tot een verbod op glyfosaat op graslanden en vanggewassen in 2025, is op 15 november in stemming gebracht. Landbouwminister Piet Adema ontraadde beide moties omdat hij nog bezig is met nieuw beleid.

De Tweede Kamer gaat er niet meer in mee dat het Rijk de verantwoordelijkheid aan de provincies overlaat voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden. In steeds meer grondwaterputten worden verhoogde concentraties bestrijdingsmiddelen gemeten en daarom pleiten drinkwaterbedrijven al lange tijd voor een verbod op de toepassing ervan. Reden te meer voor D66-Kamerlid Tjeerd de Groot om daarover opnieuw een motie in te dienen en het Rijk erop aan te spreken dat er een algeheel verbod moet komen.

Strengere norm

Bij de behandeling van de motie verdedigde landbouwminister Piet Adema zich met de melding dat het College voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) al een stengere norm hanteert voor gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden. Ook heeft de regering al een verkenning lopen naar een duurzamer gebruik, om daarmee de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 te kunnen halen. Adema gaf aan dat het staande beleid is om de beoordeling te volgen van het Ctgb. Adema haalde zich daarmee de verontwaardiging op de hals van enkele Kamerleden, omdat die vonden dat een uitspraak van de Kamer voor een verbod prevaleert boven een beoordeling door het CtgB.
De motie haalde met 76 voorstemmers, inclusief de PVV-fractie, een heel krappe meerderheid.

Beperking glyfosaat

In de Tweede Kamer wordt al geruime tijd gepleit voor een verbod op glyfosaat als bestrijdingsmiddel. De stof en het afbraakrestant AMPA komen op veel landgronden voor en hebben nadelige effecten op de biodiversiteit en het waterleven. Specifiek voor de toepassing op graslanden en bij vanggewassen kwam een verbod opnieuw aan de orde bij een debat met landbouwminister Piet Adema. De ministers kondigde aan met de landbouwsector in overleg te gaan om tot een vrijwillige stop te komen. Voor Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) was dit voornemen te vrijblijvend en zij dienden een motie in om hier in 2025 een einde aan te maken. Minister Adema ontraadde de motie omdat het gesprek nog moet beginnen en dat daarbij een dwingende einddatum ongepast is. Bromet en De Groot zagen in de motie een politieke steun voor de minister. Ook deze motie haalde met 76 voorstemmers, inclusief de PVV-fractie, een heel krappe meerderheid en is dus ook aangenomen.

In Brussel is het gebruik van glyfosaat in de landbouw ook in opspraak geraakt. Er loopt een debat over een tijdelijke verlenging voor de toelating van glyfosaat, al dan niet vooruitlopend op de resultaten van een nieuw en breder onderzoek naar de gezondheid- en milieurisico’s.