De stoffen die door Chemours worden gebruikt bij de GenX techniek krijgen het predikaat Zeer Zorgwekkende Stoffen. (foto: Chemours)

Een nipte meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met minister Van Nieuwenhuizen om het chemiebedrijf Chemours een vergunning te verlenen voor het lozen van met GenX-stoffen vervuild regenwater van het bedrijfsterrein. Moties van linkse kamerfracties om de lozing te verbieden, haalden het niet. Wel stemde de Kamer in met een motie van 50PLUS om de vijf kilo die nu wordt vergund in mindering te brengen op de indirecte lozing waarvoor nu een nieuwe vergunning in de maak is.

De Tweede Kamer debatteerde 16 mei over de directe lozingsvergunning voor Chemours. Die zou volgens minister Van Nieuwenhuizen nodig zijn om controle te krijgen op deze nog niet vergunde waterstroom. Belangrijk punt dat de minister inbracht is dat Chemours de komende jaren de luchtemissies van GenX-stoffen met 99 procent wil terugbrengen. Daarmee zal ook de depositie van GenX-stoffen op het eigen terrein afnemen, evenals de directe lozing op de Merwede. In de vergunning zijn afspraken gemaakt over het monitoren van de directe lozing. Volgens Van Nieuwenhuizen is een nul-lozing geen optie. Het legaliseren van deze lozing is volgens haar een betere optie om er grip op te kunnen krijgen. De minister gaf aan dat de provincie Zuid-Holland werkt aan een revisievergunning. Hierin mag Chemours jaarlijks nog maar 20 kilo GenX-stoffen indirect lozen via de afvoer naar rwzi Dordrecht. Daarin zou al rekening gehouden zijn met de vijf kilo die het bedrijf straks legaal direct mag lozen. Anders was de provincie voor de indirecte lozing uitgekomen op 25 kilo.

Illegale lozingen
Het Kamerdebat ging vooral over de status van de huidige directe lozing. Die zou volgens de minister bij iedereen onbekend zijn geweest. Een vergunning zou de situatie beter regelen. Een groot deel van de Kamer reageerde hier verbaasd over omdat hiermee een illegale activiteit, nu gelegaliseerd gaat worden. Woordvoerders van de SP, Groen Links, D66 en PvdD vonden het onbegrijpelijk dat een legale vergunning nodig wordt geacht om een illegale activiteit aan banden te kunnen leggen. Ze vroegen zich af er geen verkeerd signaal van uitgaat als de overheid bedrijven beloont door illegale lozingen te legaliseren.
Dit keer deelde ook de PVV-fractie de verbazing van de linkse partijen. Daarbij ging het over het feit dat het initiatief uitging van de vergunningverlener, in dit geval Rijkswaterstaat. De PVV-fractie wil naar een nullozing en snapt niet dat Rijkswaterstaat Chemours heeft opgeroepen een directe lozingsvergunning aan te vragen.

Nipte meerderheid voor vergunning
Op 28 mei stemde de Kamer over de moties die tijdens het debat zijn ingediend. Een aantal daarvan zijn de door Kamer aangehouden omdat de minister in een brief nog nader zal aangeven of alle stappen juridisch zorgvuldig zijn doorlopen. Ook zal ze daarbij nader aangeven waarom het geen reële optie is van Chemours te verlangen dat ze hun hemelwater volledig opvangen.
Twee moties van GroenLinks en Partij van de Dieren die de regering opriepen geen vergunning te verlenen, kwamen maar 4 stemmen te kort om te worden aangenomen. Voor de moties stemden SP, PvdA, PvdD, GroenLinks, 50PLUS, PVV, Denk en FvD. Tegen de moties stemden VVD, CDA, D66, CU en SGP.

Vijf kilo wel in mindering
Opvallend was dat de motie van 50PLUS wel een meerderheid achter zich kreeg. Kamerlid Van Brenk wil dat de regering de jaarvracht van vijf kilo via de directe lozing, in mindering brengt op de jaarvracht die via de indirect lozing vergund gaat worden. In haar toelichting gaf minister Nieuwenhuizen dat dit al gebeurt en dat de revisievergunning aangescherpt gaat worden van de oorspronkelijk jaarvracht van 25 kilo naar 20 kilo.
50-plus kamerlid Van Brenk bracht daarop in dat zij begrepen had dat er oorspronkelijk al sprake was van 20 kilo en dat die nu naar 15 kilo gebracht zou moeten worden. Daarom is de motie wel in stemming gebracht en de Kamer heeft haar motie aangenomen. Die meerderheid was te denken aan de extra ondersteuning door D66, CU en SGP. Alleen VVD, CDA en PVV stemden tegen de motie.