De zandige dijkversterking van de Prins Hendrikdijk op Texel is één van de drie finalisten die strijden om de WOW-prijs 2019 (foto: HHNK).

Er zijn nog drie samenwerkingsprojecten over die meedingen naar de WOW-prijs 2019. Twee daarvan zijn ‘watergerelateerd’. De winnaars van de juryprijs en de publieksprijs worden op 19 september, op de WOW-dag, bekendgemaakt. Tot die tijd kan gestemd worden voor de publieksprijs. De prijs is een initiatief van Platform WOW.

De tweejaarlijkse WOW-prijs is een aanmoedigingsprijs voor gww-projecten die op een innovatieve en slimme manier samenwerken en verder gaan dan de standaard werkwijze tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Op 21 juni mochten tien projecten hun samenwerking pitchen voor de jury, bestaande uit Renze van Houten van Waternet, Arno Valkhof van Rijkswaterstaat en Sieds Hoitinga van Provincie Fryslân. Uit de tien kandidaten koos de jury vervolgens de drie finalisten: het Integraal Ruimtelijk Programma Durgerdam, de Praktijkproef Amsterdam en de Zandige dijkversterking Texel. Opmerkelijk: de provincie Noord-Holland is bij alle drie de projecten betrokken en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bij twee van de drie (uiteraard de twee watergerelateerde projecten).

‘Jammer dat er zeven moesten afvallen’
Projectleider Ronald Wielinga van Platform WOW was onder de indruk van de pitches: “Het was een topdag met gevarieerde presentaties, zowel qua inhoud als vorm. De vertegenwoordigers van de verschillende samenwerkingsprojecten hadden duidelijk de moeite genomen om hun samenwerking te laten shinen. Jammer dat van de tien projecten er uiteindelijk zeven moesten afvallen, maar zo gaat het met een prijs. Wel leuk dat de overgebleven drie projecten dubbel kans maken op een prijs, want dit jaar reiken we zowel een juryprijs als een publieksprijs uit.”

Integraal Ruimtelijk Programma Durgerdam
In een groot deel van Durgerdam (‘oosteind’, ‘havenkom’) is de dijk afgekeurd met een hoge urgentie. Het westeinde is later ook afgekeurd en toegevoegd aan dit project. Om te komen tot integrale uitgangspunten voor de waterveiligheid en de inrichting van de openbare ruimte (en ondergrondse infrastructuur) in Durgerdam, hebben Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en bewoners en andere belanghebbenden de handen ineengeslagen. De concrete aanleiding voor het initiatief was de impasse die eind 2016/begin 2017 ontstond over de voorliggende oplossingsrichting in aanloop naar het Ontwerp Projectplan Waterwet dijkversterking Markermeerdijken (ruim 33 km tussen Hoorn en Amsterdam). Na gesprekken met bewoners en anderen werd besloten om in een gezamenlijk traject van HHNK, Amsterdam, provincie Noord-Holland én het dorp tot één plan te komen voor dijk en omgeving. De drie overheden zijn vervolgens een gezamenlijk participatietraject gestart, met een onafhankelijke participatieleider, waarbij HHNK formeel opdrachtgever was. Bewoners hebben meegedacht over de inrichting van dit proces.

Praktijkproef Amsterdam
De Praktijkproef Amsterdam (PPA) richt zich sinds 2012 op het testen en integreren van Smart Mobility-toepassingen in de auto en op de weg. De proeven leveren nieuwe en verbeterde diensten op voor weggebruikers. Met als doel een betere doorstroming van het verkeer, veiliger verkeer en een schonere stad. Daarnaast leiden de proeven tot nieuwe markten voor het bedrijfsleven. PPA is een samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Daarbij wordt intensief samengewerkt met (internationale) marktpartijen en kennisinstellingen. Als auto’s en verkeersmanagementinstrumenten met elkaar communiceren, heeft dat immers gevolgen voor de hele keten: van de systemen van wegbeheerders tot hard- en de software in de auto.

Zandige dijkversterking Texel
De Prins Hendrikdijk op Texel voldeed niet langer aan de wettelijke veiligheidseisen. De drie kilometer lange dijk is nu op een unieke en natuurlijke manier met zand versterkt: vóór de huidige dijk is een gevarieerd zandig gebied met duinen en kwelders gerealiseerd, passend bij de Waddenzee. Dit idee is afkomstig van een groot aantal (belangen)organisaties op Texel. Het project dient meerdere doelen: een toekomstbestendige, veilige dijk met behoud van landbouwgrond én de versterking van de natuurwaarden in de Waddenzee. Dit alles met een breed draagvlak en minimale hinder en overlast. Het project Prins Hendrikdijkzanddijk maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en is een samenwerking met verschillende projectpartners (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Gemeente Texel, provincie Noord-Holland, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Waddenfonds), de omgeving, de aannemer, een actieve adviesgroep en de toekomstige natuurbeheerder.

Stemmen voor de publieksprijs
Op donderdag 19 september wordt bekend welke van de drie projecten de juryprijs (10.000 euro) en de publieksprijs (5.000 euro) wint. Dat kunnen twee verschillende projecten zijn, maar ook hetzelfde! Uw stem kunt u uitbrengen op de website van Platform WOW.