Toetsing Deltares onderschrijft noodzaak afvalwaterinjectie door de NAM

Uit het ‘Technisch inhoudelijke toetsing Integraal Eindrapport Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek’ blijkt dat de prijs van Salttech onrealistisch laag is en dat de kostenraming van RoyalHaskoningDHV wel realistisch is. Het verschil wordt, volgens Deltares, veroorzaakt door investeringen en operationele kosten met betrekking tot diverse noodzakelijke procesunits en andere posten, die door Salttech niet en door Royal HaskoningDHV wel begroot zijn. Volgens de onderzoekers heeft Salttech in de bedragen die in de media zijn genoemd niet alle genoemde onderdelen uit de offerte begroot. Ook zou Salttech de reductie van operationele kosten door de verkoop van wegenzout overschatten.

Aanbod Salttech blijft staan

In een reactie op de toetsing van Deltares zegt Ben Nieuwe Weme van de NieuweWeme Groep: “De grote verliezers hier zijn de Twentenaren. Zij krijgen over een aantal jaren dezelfde adviseurs aan de deur om hun te melden dat de scheuren in hun huizen het gevolg is van achterstallig onderhoud. Ze hebben absoluut niets van doen met injecties van afvalwater in hun bodem. Nu maar hopen dat Kamp een nuchtere oosterling blijkt te zijn die op de vooravond van zijn afscheid nog een beslissing durft te nemen op basis van menselijke normen. Ons aanbod voor een (snelle) proefopstelling staat nog steeds.”

Onnodige waterbehandeling
Vorige week weerlegde Salttech in Waterforum nog de noodzaak om extra apparatuur aan te schaffen voor de behandeling NAM-afvalwater. De kosten voor een voorbehandeling om olie te verwijderen en een ontzwavelingsbehandeling zijn, volgens Salttech, helemaal niet nodig. Als bewijs voert het bedrijf de bestaande DyVaR-installatie aan waarmee in Texas het afvalwaterwater van een schaliegaswinning wordt gezuiverd. Die heeft geen van beide behandelingsstappen en levert schoon drinkwater aan een nabijgelegen dorp.

Kleinschalig gebruik
Deltares beschouwt het Salttech-proces als een nieuw proces dat slechts is getest in een aantal pilots en is toegepast in kleinschalige operationele situaties. Volgens de onafhankelijke toetsing is de technologie echter niet toegepast om herbruikbaar zout te winnen uit olieproductiewater op de schaal die nodig is om het productiewater uit Schoonebeek te zuiveren.

De Commissie m.e.r. oordeelt op basis van die toetsing dat minister Kamp van Economische Zaken nu over alle informatie beschikt die hij nodig heeft om een goed onderbouwd besluit te kunnen nemen over injectie in de Twentevelden.