In 2004 werden twee superpompen in het gemaal in IJmuiden geplaatst. (foto: Pentair).

Eind april is een van de twee pompen, die in 2004 in het gemaal in IJmuiden zijn geplaatst, uitgevallen vanwege een defecte aandrijfmotor. Deze superpompen hebben elk een capaciteit van 50.000 liter per seconde. Door de uitval van een van deze pompen is de maximale pompcapaciteit van het gemaal nu gedaald tot 80%. De reparatie wordt in opdracht van SPIE Nederland uitgevoerd door Pentair. Het wachten is op een speciaal onderdeel voor de motor uit Finland.

Minister Cora van Nieuwenhuizen schreef vorige week in een brief aan de Tweede Kamer dat de pomp negen tot twaalf maanden buiten gebruik zal zijn. Zij wees er op dat dit gemaal van groot belang is voor de waterhuishouding van het Noordzeekanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal en omliggende gebieden. ‘Door de huidige droogte is er geen acuut risico voor het waterpeil van het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal. Mocht de inzet van het gemaal nodig zijn om eventuele zoutindringing tegen te gaan, dan is hiervoor voldoende pompcapaciteit beschikbaar. Maar vanaf 15 oktober zal Rijkswaterstaat extra maatregelen moeten nemen’, waarschuwt de minister.

Onderhoud
Door klimaatverandering, verstedelijking en snellere afvoer van het water wordt het gemaal IJmuiden in de toekomst nog crucialer voor een veilige waterhuishouding in het gebied. Elk jaar moet er meer water verpompt worden. Vóór de 70-er jaren waren er nog geen pompen nodig, vanaf de 70-er jaren waren vier pompen voldoende en sinds 2004 zijn er zes nodig.

Beheersmaatregelen
Rijkswaterstaat neemt een aantal maatregelen om de pompcapaciteit op peil te houden. Zo zal het onderhoud aan de overige pompen meer over het jaar gespreid worden. Vóór de start van het stormseizoen is tijdelijke pompcapaciteit beschikbaar om een zo groot mogelijk deel van de verloren gegane pompcapaciteit op te vangen. Als het nodig is zal Rijkswaterstaat voorafgaand aan verwachte neerslag voorspuien of malen. Ook zal Rijkswaterstaat nauw contact houden met de betrokken waterschappen over eventuele aanvullende waterbeheersingsmaatregelen. Zo kunnen waterschappen indien nodig wellicht langer het water vasthouden in het regionale systeem of het water tijdelijk via andere routes afvoeren zoals het Markermeer.

Hersteltijd minimaliseren
De minister zegt in haar brief dat in verband met de noodzakelijke pompcapaciteit het steeds belangrijker wordt dat de hersteltijd van het gemaal bij defecten en storingen wordt geminimaliseerd. ‘Dit punt wordt meegenomen in de vervangings- en renovatiemaatregelen die de komende jaren uitgevoerd gaan worden aan het gemaal in het kader van het programma voor vervanging en renovatie. Volgens het huidige tijdpad is de afronding van de planfase van dat project voorzien in 2024. Ik ga echter bekijken of die planning kan worden versneld en of tussentijdse maatregelen nodig en mogelijk zijn om de kwetsbaarheid te minimaliseren’, aldus de minister.