De subsidieregeling werd op 6 november gepresenteerd tijdens de Promotiedagen, georganiseerd door vier bedrijvenverenigingen en de gemeente Groningen (foto: Bedrijvenvereniging Zuidoost).

De gemeente Groningen investeert een miljoen euro om overlast van regenwater op bedrijventerrein Euvelgunne te voorkomen. Bedrijven krijgen daarmee de mogelijkheid betaalbare maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat regenwater niet meer in de riolering terechtkomt. Het gaat dan bijvoorbeeld om regenwater inzetten als koelwater, spoelwater of het creëren van een waterberging.

Met de subsidieregeling wordt volgens de gemeente Groningen een investering van twee miljoen euro in de aanleg van nieuwe riolering voorkomen. Bedrijventerrein Euvelgunne heeft met name verhard gebied. Hierdoor raakt de riolering tijdens piekbuien overbelast. Als gevolg daarvan ontstaat op het terrein – en elders in de stad – steeds vaker wateroverlast. Met de subsidieregeling verwacht de gemeente dat het bedrijfsleven maatregelen treft om het regenwater beter te benutten. Daarnaast willen gemeente en bedrijfsleven zoals gezegd voorkomen dat het riool vervangen moet worden. Dat heeft immers negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid en gaat gepaard met hoge kosten. De maatregelen die nu gekozen worden, dragen volgens Groningen bovendien bij aan de klimaatdoelstellingen, vergroten de ecologische waarde van het gebied en verbeteren het werkklimaat.

Klimaatrobuust en duurzaam stedelijk watersysteem
Het afgelopen jaar heeft de gemeente samen met de bedrijven onderzocht welke maatregelen er kunnen worden genomen om de wateroverlast te verminderen. Alle partijen besloten in te zetten op een klimaatrobuust en duurzaam stedelijk watersysteem. Het van de riolering afkoppelen van verhard oppervlak (zowel daken, wegen als parkeerplaatsen) en het benutten van regenwater passen daar uitstekend bij. Afkoppeling voorkomt overbelasting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, ongecontroleerde riooloverstorten in de binnenstad en wateroverlast op straat. De maatregelen kunnen bovendien in belangrijke mate bijdragen aan de beperking van hittestress, de vermindering van het energie- en drinkwatergebruik van bedrijven en het aantrekkelijker maken van de werkomgeving.

Beide partijen enthousiast
De Groningse wethouder Joost van Keulen is blij met deze ‘showcase’: “Deze maatregel is een mooie samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven. Enerzijds gaan we als gemeente op een slimme manier het riool sturen en anderzijds kunnen ondernemers met gerichte maatregelen op Euvelgunne een bijdrage leveren aan het voorkomen van wateroverlast.” Ook het bedrijfsleven is tevreden. Bedrijvenvereniging Zuidoost benadrukt dat het gaat om een flexibele regeling: “Deze subsidieregeling maakt het voor alle deelnemende bedrijven aantrekkelijk om daadwerkelijk in maatregelen te investeren. De regeling is zo opgezet dat de eigen bijdrage altijd in verhouding staat tot de terugverdientijd en de baten voor het bedrijf.”