De stuurgroep Varik-Heesselt kiest voor een dijkversterking zonder hoogwatergeul (foto: provincie Gelderland).

De Stuurgroep Varik-Heesselt kiest definitief voor het voorkeursalternatief dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. In dat alternatief hoeft er geen nevengeul te worden gegraven. Het is nu de vraag of minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het advies van de stuurgroep zal overnemen.

Het definitieve advies gaat deze week nog naar Den Haag. Het voorkeursalternatief zonder nevengeul heeft van 15 maart tot 26 april ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend die de stuurgroep in haar concept-advies ondersteunden en zienswijzen die voor de aanleg van een nevengeul opteerden. Na afweging is de stuurgroep tot de conclusie gekomen dat het advies voor het voorkeursalternatief kon blijven bestaan. Gemeenten langs de Waal wezen er de afgelopen periode wel op dat het voorkeursalternatief consequenties heeft voor het gehele stroomgebied van de Waal, maar dat er in de plannen geen sprake is van een systeembenadering. Zij pleiten er voor om de consequenties van het voorkeursalternatief voor het gehele Waaltraject in beeld te brengen en dit met hen te overleggen voordat er een definitieve keuze wordt gemaakt.

Barro behouden
Deltacommissaris Wim Kuijken heeft de minister op 16 juni geadviseerd om de ruimtelijke reservering in het gebied, ofwel de zogenoemde Barro, die medio 2016 van kracht werd, te handhaven. Op die manier kan het rijk voorkomen dat er de komende jaren andere ontwikkelingen plaatsvinden die de aanleg van de nevengeul in de toekomst zouden kunnen belemmeren. Of onnodig duurder maken. Kuijken stelt in de brief: “Als u de ruimtelijke reservering laat vervallen, dan blijft deze belangrijke ruimtelijke optie niet meer beschikbaar en daar kunnen wij op langere termijn veel spijt van krijgen.”

Besluit stuurgroep is niet unaniem
In het advies van de stuurgroep komt het verlengen van de Barro niet aan de orde. Volgens woordvoerder Hans Brouwer valt dat ook niet de verantwoordelijkheid van de stuurgroep. “Er is aan ons gevraagd om te komen met een voorkeursalternatief en dat is ook precies wat wij hebben gedaan.” Het besluit in de stuurgroep is overigens niet unaniem. De provincie Gelderland en de gemeente Tiel hebben nog steeds een voorkeur voor het alternatief met een hoogwatergeul, maar kregen niet voldoende stemmen. Volgens gedeputeerde Josan Meijers, zou Varik een van de voorlopers worden in een programma dat langs de hele rivier voor een substantiële daling moet zorgen. De plannen hiervoor zijn echter nog niet klaar.

Samenstelling stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De Gemeente Tiel en de voorzitter van de klankbordgroep, mogen niet stemmen maar nemen wel deel aan de stuurgroep. Van de vier stemgerechtigde leden stemden Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van IenW voor dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden.

Algemeen Overleg Tweede Kamer
Het definitief advies gaat deze week naar minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen met het verzoek een voorkeursbeslissing te nemen. Vorige week verzocht de vaste Tweede Kamer-commissie van Infrastructuur en Waterstaat de minister per brief om ruim voor het Algemeen Overleg Water op 28 juni met de stukken te komen.

Zie hieronder het definitieve advies:
1. Advies rivierverruiming MIRT-verkenning Varik-Heesselt