De lozing van 54 individuele fabrieken op het Chemelotterrein is in één vergunning ondergebracht (foto: Chemelot).

Sitech heeft van het dagelijks bestuur van waterschap Limburg een nieuwe vergunning gekregen voor de lozing van afvalwater van het Chemelotterrein op de Maas. De nieuwe vergunning heeft een looptijd van 7 jaar en is een stuk strenger dan de vorige. Zo moet Sitech het lozen van een aantal stoffen met 40 tot 90 procent verminderen.

De nieuwe vergunning gaat uit van afzonderlijke stoffen. Van 200 stoffen in de vorige vergunning, gaat Sitech nu naar ongeveer 630 stoffen. “Veel is hierdoor nieuw en moet uitgezocht en uitgebreid worden getest. Zowel door ons als door externe partijen”, meldt de woordvoerster van Sitech.

“Er moeten bijvoorbeeld nog nieuwe analysetechnieken worden ontwikkeld. Ook moeten er normen die er nog niet zijn vastgesteld worden. Dit doen we samen met kennisinstituten, overheidsinstellingen – zoals het RIVM- externe laboratoria en technologie-ontwikkelaars.”

Zo moet de lozing van AMPA met 90 procent naar beneden, gevolgd door vanadium (80 procent), melamine (50 procent) en kwik (40 procent).

Unieke vergunning

De woordvoerster benadrukt dat het voor het eerst is dat een dergelijke complexe vergunning in Nederland wordt doorlopen. “De complexiteit zit in de toename van de hoeveelheid informatie en het – deels- opereren op nieuw terrein. Van sommige stoffen is nog onvolledige stofinformatie aanwezig. Informatie die wij nodig hebben om de waterbezwaarlijkheid te kunnen bepalen, om correct te kunnen meten via, deels, nog te ontwikkelen, nieuwe analysemethoden, om met externe partijen nieuwe normen vast te stellen, nodig voor de immissietoetsen voor het oppervlaktewater. Dit alles kost tijd, wellicht een betere omschrijving dan louter complex.”

Complex dossier

Waterschapsbestuurder Josette Van Wersch is blij met de nieuwe vergunning die er nu ligt. “Het gaat om een zeer complexe vergunning omdat op het Chemelotterrein 54 fabrieken staan die via een professionele zuiveringsinstallatie stoffen richting de Maas lozen. Uit de Maas wordt drinkwater gewonnen. Ook dat gegeven maakt dat het een complex dossier betreft.”
Het waterschap is ervan overtuigd dat Sitech de afspraken die zijn vastgelegd in de nieuwe vergunning voor verdere reductie nakomt. Om daarop toe te zien blijven het waterschap en de andere partijen ook de komende jaren in overleg.

Verduurzamen waterstroom

De woordvoerster van Sitech laat verder weten dat zij al langer werken aan het verduurzamen van de waterstroom op de Chemelot site. “Bijvoorbeeld door het reduceren van de lozing en de reductie van bepaalde stoffen in de lozing. Hierbij is de lozing van 54 individuele fabrieken op de site in één vergunning ondergebracht. Sitech verwerkt deze afvalstromen naar één effluent stroom, waarop een immissietoets wordt gedaan voor lozing op het oppervlaktewater. Voor de verduurzaming kijken we zeker ook naar oplossingen bij de fabrieken, naast optimalisatie van waterzuiveringsinstallatie (IAZI). In de toekomst willen we bijvoorbeeld stoffen bij de fabriek al uit het water te halen zodat het water daarna herbruikbaar is, als (koel) water voor de fabriek of elders op de site.”

Circulair watersysteem

In een artikel op de site van Sitech licht het bedrijf toe hoe het met het kenniscentrum Brightsite toewerkt naar een duurzaam en circulair Chemelot. Hierin staat onder meer dat Chemelot in de toekomst minder afhankelijk wil zijn van de aanvoer van water door minder water te onttrekken en meer te hergebruiken. Zo onderzoekt het bedrijf in hoeverre ze het afvalwater kunnen hergebruiken. Technisch is het mogelijk, maar het gaat gepaard met flinke kosten en energieverbruik. Bovendien blijft er een brijnstroom (geconcentreerde stroom met verwijderde stoffen) over die nu nog niet verwerkbaar is.