Stichtse Rijnlanden past regelgeving aan vooruitlopend op Omgevingswet

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuwe regelgeving gepubliceerd die inwoners, bedrijven en andere overheden meer mogelijkheden biedt om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen plannen en rekening te houden met een goede waterhuishouding. Het waterschap kiest, vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet, voor de benadering ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’.

Volgens De Stichtse Rijnlanden is de bestaande Keur, waarin ieder waterschap de regels om het waterbeheer in goede banen te leiden vastlegt, niet meer van deze tijd. “We willen regels die eenvoudig zijn, kosten besparen en vooral meer ruimte bieden”, stelt het waterschap. Daarom heeft het een volledig nieuwe Keur opgesteld. Daarin gaat De Stichtse Rijnlanden ervanuit dat mensen die plannen maken voor op of aan het water, daar verantwoordelijk mee omgaan.

Meer verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers
Het waterschap zegt dat het met deze nieuwe benadering – van een ‘nee, tenzij’- naar een ‘ja-mits’-Keur – alvast rekening houdt met de komst van de Omgevingswet, die in 2021 van kracht wordt. Het komt erop neer dat initiatieven en handelingen in principe zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan de zorgplicht en eventueel gestelde voorwaarden, zodat de waterschapsbelangen geborgd blijven. Dit legt meer verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers. Er geldt anders dan voorheen niet meer automatisch een vergunningplicht. Veel handelingen zijn vergunningvrij of vallen onder een algemene regel. Wel moet altijd de zorgplicht in acht worden genomen. In de uitvoeringsregels is opgenomen wanneer sprake is van alleen zorgplicht of zorgplicht in combinatie met een algemene regel of vergunningplicht.

Inspraakperiode tot 3 september
De ontwerp-Keur, de uitvoeringsregels en beleidsregels (incl. keurkaarten) zijn tot en met maandag 3 september in te zien op de website van De Stichtse Rijnlanden. Iedereen die vindt dat de nieuwe regels zijn of haar belangen schaden of dat gegevens in de keurkaarten niet kloppen, kan tot en met maandag 3 september zijn zienswijze indienen.