De Waddenzeedijk aan de rand van de Carel Coenraadpolder, met rechts het buitendijkse land en de Dollard (foto: Wikimedia Commons).

Op 8 november start in de Carel Coenraadpolder – de meest noordoostelijk gelegen polder van Nederland – een simulatie waarmee de sterkte van de grasmat en de kleibekleding van de Waddenzeedijk wordt getest. Voor deze test wordt een storm nagebootst, met twee meter hoge golven. Voor het eerst wordt een Waddendijk op zo’n manier getest.

De proef in de Groningse polder maakt deel uit van de POV-Waddenzeedijken, waarin de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslan samenwerken om hun gebied te beschermen tegen overstromingen. De proef wordt gefinancierd uit het innovatiebudget van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Met een ‘golfoploopproef’ wordt getest in hoeverre de Waddenzeedijken bestand zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering, met name de stijgende zeespiegel en zwaardere stormen.

Onderzoek naar gras- en kleibekleding
Tijdens de proef worden twee meter hoge golven met een simulator nagebootst, om de grasmat (de toplaag) van de zeedijk te testen. Deze test gebeurt op één van de plekken waar de waterschappen de gras- en kleibekleding van de zeedijk onderzoeken. In proefvakken kijken ze over een duur van vijf jaar naar de sterkte van gras en klei en de mogelijkheden om nieuwe grassoorten te ontwikkelen voor zeedijken. De waterschappen hopen dat die onderzoeken kunnen bijdragen aan een sterkere grasmat, die erosiebestendiger is en een hogere dichtheid heeft, of meer biodiversiteit.

Uitkomsten onderzoek van invloed op officiële rekenregels
De resultaten van dit onderzoek kunnen leiden tot het opstellen van nieuwe of aangescherpte rekenregels. De sterkte van de grasmat is namelijk onderdeel van het huidige toets- en beoordelingsinstrumentarium dat wordt gebruikt om de sterkte van dijken te bepalen. Blijken de dijken sterker dan waar de waterschappen nu rekening mee houden, dan kan dat leiden tot besparingen.

Vier proefvakken op de Waddenzeedijken
Behalve het proefvak op de Dollarddijk in de Carel Coenraadpolder, zijn er nog drie testlocaties gepland. Een ter hoogte van het Chemiepark Delfzijl (bij waterschap Hunze en Aa’s), een op de Emmapolderdijk direct ten westen van de Eemshaven (bij waterschap Noorderzijlvest) en een op de Slachterdyk (bij Wetterskip Fryslân). Het HWBP, een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en alle waterschappen, stelde eerder dit jaar zo’n 650.000 euro beschikbaar voor dit onderzoek. Diverse marktpartijen en Deltares werken eraan mee. De komende jaren versterkt het HWBP in heel Nederland minimaal 1100 kilometer aan dijken. In totaal is hier 7,4 miljard euro voor beschikbaar.