Startsein voor bouw Energiefabriek Hengelo

Op het terrein van de rwzi in Hengelo staat de bouw van een installatie voor thermische drukhydrolyse centraal. Deze TDH-reactor fungeert als een soort snelkookpan waarin het restmateriaal van het afvalwaterzuiveringsproces (slib) onder hoge druk via hoge temperaturen scheikundig kapot wordt gekookt. Daardoor verloopt het erop volgende vergistingsproces sneller en efficiënter. Met de starthandeling is op 30 april de bouw van deze installatie in gang gezet. De bouw is begin 2016 gereed, waarna een periode van enkele maanden aanbreekt waarin de werking van de TDH-reactor wordt getest.

Belangrijke stap
Naast gedeputeerde Van Hijum gaven ook Manon Janssen (Topsector Energie), watergraaf Stefan Kuks en Roel van der Veen (lid dagelijks bestuur Vechtstromen) op 30 april het startsein voor de bouw door een symbolische druk op de knop.“ De Energiefabriek is een belangrijke stap naar een energie neutrale waterkringloop. Maar we moeten nog vele stappen zetten. Dat kunnen we niet alleen. Met kennisinstellingen, bedrijven en medeoverheden zoeken we daarom naar kansen en mogelijkheden om deze te verzilveren. Dat vraagt om creativiteit, visie en moed”, aldus Stefan Kuks, watergraaf van waterschap Vechtstromen.
Pitches
Bij de startbijeenkomst verzorgden functionarissen uit bedrijfsleven en kennisinstellingen pitches over onderwerpen die te maken hebben met water en energie. Zo wil Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) binnen de drinkwatersector onderzoek stimuleren naar het potentieel van thermische energie in waterstromen en de wijze waarop deze energie in de toekomst mogelijk te benutten zou zijn. Energienetwerkbedrijf Cogas wil eveneens ondersteuning bieden op het gebied van verduurzaming binnen het netwerk.
Pioneering, het innovatieplatform voor de bouw, gaf aan innovaties te willen stimuleren en kennis te delen door samen met ondernemers, overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen projecten uit te voeren. Daarbij wordt gedacht aan het delen van kennis over lokale water- en energiesystemen per woningblok en warmteterugwinning en opslag in woningen.Ook de Biomass Technology Group (BTC) leverde een bijdrage. Saxion bracht een pitch over een nutriëntenfabriek en wil door onderzoek het terugwinnen van nutriënten uit afvalwater stimuleren.