De pilotinstallatie op AWZI Almere moet de werking van de TORWASH-technologie op grotere schaal aantonen (foto: waterschap Zuiderzeeland).

Waterschap Zuiderzeeland en ECN part of TNO zijn in augustus met een pilotonderzoek op rwzi Almere gestart om de werking van de TORWASH-technologie op grotere schaal aan te tonen. “Uit labonderzoek blijkt dat wij met deze relatief eenvoudige technologie zuiveringsslib verregaand kunnen ontwateren zonder gebruik te maken van polyelektrolyt”, stelt Hans Kuipers, adviseur waterzuiveringstechnologie bij waterschap Zuiderzeeland.

ECN part of TNO ontwikkelde de TORWASH-technologie acht jaar geleden om waterige biomassa op te waarderen naar een geschikte biomassa voor energietoepassingen. Bij deze technologie wordt onder druk en hoge temperatuur (200 graden Celsius) biomassa behandeld waardoor het een chemische- en fysische verandering ondergaat. Voor de toepassing op zuiveringsslib zorgt deze verandering ervoor dat het slib beter uitgeperst kan worden en voor de verbranding schadelijk stoffen zoals chloor uit het slib verdwijnen. Na een TORWASH behandeling ontstaat een slibkoek met een flink hoger percentage droge stof in vergelijking met andere technologieën waardoor het in de vorm van pellets als brandstof kan dienen. Bovendien biedt de technologie de mogelijkheid om grondstoffen als fosfor terug te winnen en meer biogas te produceren.

Baanbrekende resultaten
Waterschappen en kennisinstellingen kijken volgens Kuipers met ‘grote ogen’ naar de ‘baanbrekende’ resultaten die het labonderzoek naar de TORWASH-technologie inmiddels heeft opgeleverd. De urgentie om de hoeveelheid zuiveringsslib te reduceren, neemt volgens hem toe omdat er in Nederland een groeiend tekort is aan slib-eindverwerking.
In het verleden heeft ECN eens gedroogd zuiveringsslib met de TORWASH-technologie behandeld. Dat gaf volgens Kuipers echter te veel stankoverlast waardoor dit proefonderzoek is gestopt. In 2015 stelde hij voor voor om nat slib met de technologie te behandelen. Op het laboratorium van ECN in Petten is niet-vergist zuiveringsslib van rwzi Almere en vergist slib van rwzi Dronten getest. Beide zijn vooraf ingedikt tot circa 8 procent droge stof.

Verregaand ontwaterbaar
De eerste aanwijzing dat TORWASH geslaagd was kwam bij het filtreren. Met een gewoon filter en een Büchnertrechter bleek het slib al een drogestofpercentage van ruim 24 procent te hebben. Na het persen met een kleine filterpers bleek het slib zonder conditionering met een polyelektrolyt verregaand ontwaterbaar. Na het volgens Kuipers ‘verbluffende resultaat’ zijn aanvullende experimenten uitgevoerd met een autoclaaf. Herhalingsexperimenten laten volgens hem zien dat de ontwaterbaarheid van gelijke ordergrootte blijft, ook bij andere soorten zuiveringsslib van andere rwzi’s. Niet vergist slib is ontwaterbaar tot 67% droge stof en vergist slib tot 55 % droge stof.

Vervolgonderzoek AWZI Almere
Waterschap Zuiderzeeland en ECN part of TNO gaan nu de werking van de TORWASH-technologie op grotere schaal aantonen. ECN heeft hiervoor bij rwzi Almere een pilotinstallatie gebouwd met een capaciteit van 40 kg zuiveringsslib per uur. Ook kijken de partijen naar de ontwaterbaarheid van zuiveringsslib na TORWASH door middel van gangbare technieken, zoals een membraanfilterpers en een schroefpers. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar biogasproductie, fosfaatterugwinning en de omzetting van stikstof via het anammox proces. Hiertoe heeft Paques een pilotinstallatie gebouwd. Het onderzoek wordt gefinancierd door waterschap Zuiderzeeland, ECN part of TNO, STOWA, RVO en Paques en duurt tot eind 2018.

Bekijk  hier een filmpje over de TORWASH-technologie