Sitech Services wil dat voorzieningenrechter dwangsommen opheft

Sitech Services bleef volgens de laatste metingen van 21 oktober nog steeds binnen de toegestane waarden voor de uitstoot van pyrazool en stikstof. Maar vrijdag 23 oktober ging het echter mis. Volgens een bericht op de site van Chemelot kwam door schoonwerkzaamheden in een fabriek op het Chemelot-terrein een te grote afvalstroom methanol in de afvalwaterzuiveringsinstallatie terecht Hierdoor raakte het biologisch proces verstoord en kon de installatie pyrazool niet meer in voldoende mate afbreken. 

Maatregelen
Sitech Services nam onmiddellijk maatregelen maar kon niet voorkomen dat er een aantal uren een te hoge concencentratie pyrazool is geloosd. De lozing bedroeg gemiddeld 170 microgram, terwijl de toegestane waarde op 100 micogram p/ltr als een gemiddelde voor 24 uur is vastgesteld. 
Gussenhoven benadrukt dat het bedrijf vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid akkoord is gegaan met de waarden die waterschap Roer en Overmaas heeft opgelegd. “Wij weten alleen niet of de huidige toegestane waarden ook op de lange termijn haalbaar zijn. Het gaat immers om een ingewikkeld biologisch proces in de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Wij voeren momenteel diverse onderzoeken uit naar de oorzaak van incidentele verstoringen en hoe wij deze zo snel mogelijk kunnen oplossen. Wij vinden dat de industrie de tijd moet krijgen om zich aan de verscherpte toegestane waarden aan te passen.”

Onder controle
Gussenhoven wijst erop dat Sitech Services de vorige overschrijding van de toegestane waarde voor pyrazool binnen één dag na de brand in een van de fabrieken op het Chemelot-terrein onder controle had. “Daarom vinden wij de dwangsommen van het waterschap te ver gaan. Aan de voorzieningenrechter hebben wij gevraagd de dwangsommen op te heffen.”Hij benadrukt dat Sitech Servies een state-of-the-art biologische waterzuiveringsinstallatie opereert die 99 procent van de pyrazool emissie uit het afvalwater haalt. 

Wet- en regelgeving
Op de vraag of er veel onduidelijkheid bestaat in Europese en nationale wet- en regelgeving op watergebied meldt de woordvoerder dat Sitech Services hecht aan reële waarden. Die moeten volgens hem gebaseerd zijn op objectieve feiten waarbij met alle belangen rekening wordt gehouden. “Zo is er veel discussie over de onderbouwing van de toegestane waarde voor de lozing van pyrazool. Ook over de manier van meten bestaat geen objectieve waarheid. Wij hopen dat hier snel meer duidelijkheid over komt.” 

Breder probleem
Waterschap Roer en Overmaas signaleert in een persbericht rond het probleem van de lozing van pyrazool een ander, breder probleem op grotere schaal. Waterschapsvoorzitter Jan Schrijen: “We moeten voorkomen dat we incidentgestuurd gaan werken. Gezien de klimaatverandering en de verwachte lagere afvoeren van de Maas is het goed denkbaar dat hoge concentraties van allerlei stoffen jaarlijks terugkeren. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak: van Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en industrie. De vraag is of Maas- en Rijnwater geschikt moeten zijn voor drinkwaterbereiding, rekening houdend met de industrie in binnen- en buitenland die loost op deze wateren. Als het antwoord ja is, dan vraagt dat iets van de zuiveringstechnieken: bij bedrijven, bij waterschappen en bij drinkwaterbedrijven. Hoe regelen we dit voor de toekomst op een manier, die recht doet aan alle belangen? Dit is een probleem dat Waterschap Roer en Overmaas overstijgt. Het vraagt een brede, gezamenlijke aanpak met afweging van alle belangen tegen de laagste maatschappelijke kosten.”

Dwangsom
De waterschapsvoorzitter stelt dat de lozing van pyrazool sinds september weer lager is, met echter af en toe nog een overschrijding, zoals op 15 september, 7 en 23 oktober. “Dat is niet wenselijk. Reden voor het waterschap om handhavend op te treden en een dwangsom op te leggen aan Sitech. Een dwangsom is een financiële prikkel om de gewenste situatie te realiseren, en een gangbaar instrument in handhaving. We willen hiermee bereiken dat een constante, stabiele afbraak van pyrazool plaatsvindt, zodat de lozing binnen de toegestane waarde blijft. We hopen dat een uitspraak van de rechter duidelijkheid brengt aan alle betrokken partijen over de te hanteren waarde voor pyrazool in oppervlaktewater. Deze uitspraak is daarnaast ook voor andere overheden en bedrijven in Nederland relevant. Momenteel ligt pyrazool onder het vergrootglas en leggen we een dwangsom op om de lozing te stoppen. Maar we weten dat er meer stoffen in het water zitten, waarvoor nog geen normen bestaan. Hoe gaan we als waterbeheerders en andere overheden, drinkwaterbedrijven en industrie daarmee om, nu en in de toekomst?”, aldus waterschapsvoorzitter