Sitech Services vindt nieuwe norm pyrazool te rigide

Sitech Services blijft van mening dat de lozing van pyrazool in de Watervergunning van 2006 al vergund was binnen het kader van de daarin vastgelegde stikstofnorm. Wetgeving en beleid zijn volgens het bedrijf op dit punt niet eenduidig en consequent. Sitech Services dreigt hier naar eigen zeggen nu slachtoffer van te worden.

Rigide norm
De in september door het waterschap opgelegde norm van 60 microgram per liter per voortschrijdend gemiddelde van tien etmaalmonsters en de pieklozingsnorm van 100 microgram per liter zijn door de rechter bij uitspraak van 18 november gehalveerd.
Sitech Services stelt dat het er alles aan zal doen om lozingen binnen de lagere norm te houden. Het bedrijf benadrukt dat de biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie al werkt met de best beschikbare techniek. Deze levert volgens Sitech Services een zeer hoog rendement, dat slechts moeilijk te verbeteren is, op. 

Andere manieren
Daarom bestudeert Sitech momenteel ook de mogelijkheden om pyrazool op andere manieren uit het afvalwater te verwijderen. Onderzoek en het uitvoeren van mogelijke aanpassingen kosten echter veel tijd. Halvering van de norm is volgens Sitech dan ook te rigide, te meer daar er hoge dwangsommen aan overschrijding gekoppeld zijn. 

Nieuwe normstelling 
Halvering van de norm is volgens het bedrijf ook niet noodzakelijk aangezien het pyrazoolgehalte in de Maas, met uitzondering van de pieken door bijzondere gebeurtenissen, reeds enkele maanden zeer laag is. Ook controleert Sitech Services de concentratie van pyrazool in afvalwater nauwgezet en meldt het bedrijf overschrijdingen onmiddellijk. Drinkwaterbedrijven hebben door deze meldingen volgens het bedrijf voldoende tijd om maatregelen te overwegen of in te stellen bij de inname van Maaswater. De praktijk is dat zij dit, los van Sitech lozingen, tientallen malen per jaar doen. Sitech Services  is met alle betrokken partijen in overleg om te komen tot een nieuwe, definitieve normstelling.