Schultz stuurt brochure met innovatieve waterprojecten naar Tweede Kamer

In de brochure komen onder meer de Pharmafilter, Hydrochip, het Waterplein Rotterdam, fosfaatterugwinning, energiewinning, 3Di modelleringstechniek en dijkversterking met geotextiel aan bod.

Op de webpagina innovatie.uvw.nl zet de Unie van Waterschappen meer voorbeelden van innovatieve waterschapsprojecten in de etalage. De waterschappen investeren in innovaties voor energieterugwinning, energie-efficiency, grondstoffenterugwinning en betere informatievoorziening. Ook werken ze samen met de gemeenten en drinkwaterbedrijven aan het behalen van de 450 miljoen aan besparingen, zoals dat afgesproken is in het Bestuursakkoord Water.
De innovaties dragen volgens de Unie van Waterschappen ook bij aan het bereiken van de doelen van het SER Energieakkoord, waarin de waterschappen hebben vastgelegd om in 2020 40% van het eigen energieverbruik op duurzame manier op te wekken.