Schultz presenteert De Staat van Ons Water

De jaarlijkse voortgangsrapportage over het waterbeleid verscheen tot vorig jaar onder de titel Water in beeld. Dit keer heeft het rapport een nieuwe titel: De Staat van Ons Water en is het ook via internet te raadplegen. De rapportage is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de partners van het Bestuursakkoord Water: de Unie van Waterschappen, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Vewin en het Rijk. Gerapporteerd wordt over de uitvoering van het Nationaal Waterplan, het Bestuursakkoord Water en het uitvoeringsprogramma van de Beleidsnota Drinkwater. Ook wordt verslag gedaan over de voortgang van de uitvoering van de Europese richtlijnen over waterkwaliteit, overstromingsrisico’s en de mariene strategie.

Website
De nieuwe rapportage wordt gepubliceerd op een website die mede door middel van infographics op een publieksvriendelijke manier informatie geeft over de belangrijkste thema’s uit het waterbeleid en de voortgang hierin. Door het opnemen van verwijzingen naar andere websites is bronmateriaal makkelijk toegankelijk. De website staatvanonswater.nl sluit aan op het communicatieprogramma Ons Water waarmee de gezamenlijke partners van het Bestuursakkoord Water de Nederlanders meer waterbewust willen maken. Behalve aan vergroting van waterbewustzijn draagt de nieuwe rapportagevorm bij aan een betere transparantie in de verantwoording.

Belastingdruk
Schultz benadrukt in een begeleidende brief aan de Kamer dat de belastingdruk in de waterschapen vrijwel overal onder de afgesproken vijf procent stijging blijft. “ Zoals is te zien blijven voor wat betreft de groep meerpersoonshuishouden met eigen woning 21 van de 22 waterschappen onder de 5% stijging; bij enkele waterschappen is sprake van een nominale daling.”
Schultz schrijft navraag te hebben gedaan bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, die voor de groep meerpersoonshuishouden met eigen woning een lastendrukstijging in 2016 heeft van 5,5%. “Rijnland geeft aan dat de stijging van de totale lastendruk binnen de bandbreedte van 5%, namelijk 4,8% blijft. Voor de afzonderlijke tarieven en praktijksituaties kan dat hoger (of lager) zijn. Voor het standaardprofiel van een meerpersoonshuishouden met eigen woning van € 200.000 stijgt de waterschapsbelasting met € 16,50, ofwel met 5,5%. Na deze stijging valt Rijnland in absolute bedragen in de middelste categorie van de waterschappen. De stijging wordt vooral veroorzaakt door een stijging van de zuiveringsheffing. In 2015 kon Rijnland de stijging van deze heffing nog beperken door relatief veel uit de ‘reserve zuiveringsheffing’ in te zetten (€ 9 mln). Omdat er voor 2016 veel minder uit deze reserve ingezet kon worden (€ 2,3 mln), is nu sprake van een sterkere stijging. Daarnaast speelt mee dat Rijnland nu en in de komende jaren intensiever in het zuiveringsbeheer investeert, hierdoor nemen de kosten voor zuiveren toe.”