Schultz geeft groen licht hoogwaterprojecten aan de Maas

De betrokken partijen hebben een gezamenlijk plan ontwikkeld waarmee de waterveiligheid langs de Maas verbetert door een combinatie van dijkverbeteringen en het creëren van meer ruimte voor de rivier. Klimaatverandering maakt extra hoogwaterbescherming van het gebied rond de Maas noodzakelijk. De Stuurgroep Deltaprogramma Maas heeft een adaptieve uitvoeringsstrategie ontwikkeld waarin maatregelen worden gekoppeld aan lokale of regionale ruimtelijke en economische kansen en ambities.

Meekoppelen
Dankzij het ‘meekoppelen’ kan er rond Thorn wellicht natuur worden ontwikkeld worden en Venlo kan de jachthaven verplaatsen en meer ruimte maken voor een grote overslagterminal voor de binnenvaart. Bij Oss leiden de plannen tot afgravingen in de Maasuiterwaarden. Meest opvallend bij de rivierverruiming boven Oss is het herstel van twee oude Maasmeanders ten oosten en westen van Megen, waardoor het stadje aan drie kanten door water omringd zal worden. Bij Oeffelt wordt de Maasbrug naar Gennep verlengd. De bestaande route over een dijk wordt vervangen door een weg op pilaren waar het water tussendoor kan stromen.

Onderzoek
De afzonderlijke projecten worden de komende jaren door alle betrokken partijen verder uitgewerkt. De waterschappen werken momenteel aan de voorbereiding van de voorziene dijkversterkingen. Daarnaast gaan het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen door met vier lopende onderzoeken. Die hebben betrekking op Maastricht, de Lob van Gennep, Waterfront Ravenstein en het Maasoeverpark ter hoogte van ’s-Hertogenbosch.