Schultz acht wettelijke watertoets in Omgevingsvisie niet noodzakelijk

Een groot aantal fracties uit de Eerste Kamer stuurden 20 februari ruim 31 pagina’s met vragen over de vier Algemene Maatregelen van Bestuur naar de minister. De AMVB’s geven handen en voeten aan de Omgevingswet en vervangen ruim 60 andere maatregelen. Het gaat concreet om het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Borging Waterbelangen
Op het gebied van water zijn de verschillende fracties met name bezorgd over de borging van de waterbelangen. De fracties stelden onder meer vragen over de verplichte watertoets, waterrobuust bouwen, ongewenste lozingen en het veilig stellen van een duurzame drinkwatervoorziening. Op vrijdag 17 maart gaf minister Schultz uitvoerig antwoord op alle vragen.

Waterrobuuste bouwregels
De VVD wil de bouwregels aanpassen en wettelijke eisen stellen aan waterrobuust bouwen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de locatie van ICT-voorzieningen. Schultz stelt dat dat de taak van de gemeenten is. Zij kunnen gebiedsgericht opereren en straks bijvoorbeeld paal en perk stellen aan het verharden van voor- en achtertuinen. In haar brief zegt de minister ook dat in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie naar aanvullende maatregelen wordt gekeken. ‘Regelgeving is een van de instrumenten die daarbij aandacht krijgt.’ Het nieuwe Deltaplan verschijnt dit najaar als onderdeel van het Deltaprogramma 2018.  Als dan blijkt dat de regels moeten worden aangepast, zal er een aparte procedure worden opgestart.

Watertoets voor drinkwater
De Christenunie vraagt zich af of de watertoets ook een rol speelt bij het veilig stellen van de drinkwatervoorziening. Volgens Schultz is het de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag om de waterbeheerder hierbij te betrekken. Die stelt vervolgens vast of het watersysteem voldoet aan de daarvoor geldende functies en doelstellingen uit het omgevingsplan. Daaronder valt ook het leveren van voldoende schoon water voor de drinkwatervoorziening. De waterbeheerder is daarnaast ook verantwoordelijk voor het instellen beschermingszones in oppervlaktewateren.

Waterkwaliteit
Ook de leden van de fractie van GroenLinks vragen zich af of de watertoets naast de effecten op de waterkwantiteit ook de effecten op de waterkwaliteit beschouwt. Schultz zegt daarop het volgende: ‘De watertoets heeft mede betrekking op locatiekeuzes en omvat net als nu alle aspecten van het beheer van watersystemen: waterveiligheid, waterkwaliteit, wateroverlast, waterschaarste en de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen, waaronder de drinkwatervoorziening. De manier waarop de watertoets wordt uitgevoerd is, net als nu, onderdeel van bestuurlijke afspraken. Bij de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de bestuurlijke notitie Watertoetsproces, de handreiking watertoets en de website www.dewatertoets.nl.’