Samenwerking moet hoge zandgronden klimaatbestendig maken

“Een cruciale mijlpaal”, meent Lambert Verheijen, dijkgraaf waterschap Aa en Maas en voorzitter van de Stuurgroep Deltaplan Hoge Zandgronden. “Met de gezamenlijke intentieverklaring onderstrepen we onze gezamenlijke strategie voor een klimaatbestendige watervoorziening. We tekenen voor het behoud en de ontwikkeling van het economisch potentieel van Noord-Brabant en Limburg. Voldoende grond- en oppervlaktewater is hier essentieel voor het toekomstperspectief van de landbouw en industrie en voor het behoud van unieke natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten”.

 Donderdag 12 juni werd de overeenkomst in Eindhoven ondertekend. 
Cofinanciering
De partijen willen 106 miljoen euro investeren in maatregelen, mits cofinanciering vanuit het Deltafonds doorgaat. Verheijen: “Door effectieve maatregelen te nemen, voorkomen we de extra schade door droogte. Alleen al in de landbouw in Zuid-Nederland kan die schade oplopen tot 75 miljoen euro per jaar.” In het Deltafonds is 60 miljoen euro gereserveerd voor de watervoorziening op de hoge zandgronden (Zuid- en Oost-Nederland). Verheijen: “Deze cofinanciering is een solide basis voor de regionale investeringen die alle partners de komende jaren opnemen in hun beleids- en beheerplannen.”
Zoetwaterstrategie
De watertekorten en klimaatverandering vragen om een nieuwe strategie voor de watervoorziening op de hoge zandgronden. Belangrijke onderdelen daarvan zijn het beter vasthouden van het beschikbare (grond)water, het optimaliseren van de wateraanvoer, water besparen en het beschikbare water slimmer benutten. 
Meer informatie: