Samenwerking Limburgse waterketen verder verbreed

Het in november 2015 ondertekende visiedocument Waardevol groeien is  verankerd in het nieuwe convenant.
Gemeenten, waterschappen, waterschapsbedrijf en drinkwaterbedrijf werken samen op het gebied van de inzameling en het transport van (stedelijk) afvalwater, de doelmatige inzameling en verwerking van regenwater en een voldoende en duurzame drinkwatervoorziening. Ben Buiting, voorzitter van Waterpanel Noord: “Burgers verwachten een goed werkende, efficiënte waterketen. Processen op elkaar afstemmen, van elkaars expertise gebruik maken, projecten en investeringen samen oppakken en elkaar bij de uitvoering van taken ondersteunen.”

Waterklaar
Gezamenlijk voeren de samenwerkingspartners projecten uit op het gebied van onder andere rioolvervanging en- renovatie, meten en monitoring, databeheer en de aanpak van riooloverstorten. Het project Waterklaar  maakt burgers bewust van hun rol in de waterketen en stimuleert en helpt hen om het regenwater van hun tuinen af te koppelen van het riool. Dit draagt bij aan het voorkomen van wateroverlastproblemen.

Besparing
De samenwerking in Noord- en Midden-Limburg, ingezet vanuit het Bestuursakkoord Water, heeft de afgelopen jaren al een besparing van € 11,5 miljoen opgeleverd. Waterpanel Noord voldeed in 2015 al aan de  landelijke doelen van het Bestuursakkoord Water.