Nieuwe aanpak om dijkverbetering en wegonderhoud sneller en goedkoper uit te voeren

15 gemeenten en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben een nieuwe aanpak ontwikkeld om dijkverbetering en wegonderhoud voortaan sneller en goedkoper uit te voeren en ook de overlast voor bewoners te verminderen. Die aanpak is vastgelegd in het handboek Samenwerken op dijken.

Hoe ziet de vernieuwde aanpak er in de praktijk uit?
De nieuwe aanpak is gericht op een effectieve, efficiënte en betaalbare dienstverlening in het dijk- en wegbeheer voor inwoners en bedrijven. De aanpak is vastgelegd in het handboek Samenwerken op dijken. Hierin staat wie welke taken heeft en hoe gemeente en waterschap hun beheer, onderhoud en planning op elkaar afstemmen. Ook zijn afspraken opgenomen over individuele en gezamenlijke projectuitvoering en de wijze waarop de kosten door partijen worden gedragen. Al deze afspraken zijn gebaseerd op gezamenlijke uitgangspunten. Het handboek beschrijft dus wie wat doet en hoe wordt samengewerkt. Door het samenvoegen van de werkzaamheden kunnen gemeente en waterschap samen brieven sturen naar bewoners, samen een informatieavond houden, maar ook overlast door werkzaamheden voor bewoners verminderen.

Dijk van een programma
Het waterschap beheert ongeveer 1.000 kilometer aan dijken. In 2012 zijn alle regionale dijken getoetst. Dat heeft geleid tot een programma waarin bepaald is dat 117 kilometer nader wordt beoordeeld en 141 kilometer wordt verbeterd om zo de komende jaren bescherming tegen hoog water te blijven bieden. De kosten voor dit programma zijn geraamd op 115 miljoen euro en in 2024 moet het afgerond zijn. In 2024 toetst het waterschap opnieuw, waarna het weer verder gaat met het op orde houden en brengen van de waterkeringen in het gebied. Voor de komende jaren staat nog 95 kilometer dijk gepland om te verbeteren. Als de planning en uitvoering van de dijkverbetering goed samengaat met de wegwerkzaamheden, dan scheelt dat veel tijd en geld, maar scheelt het ook overlast voor bewoners.

Kiki Hagen (wethouder gemeente De Ronde Venen): “Onze inwoners rijden, fietsen of recreëren op onze dijken. De dijken zijn een belangrijk element in ons polderlandschap. Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van het waterschap, uiteindelijk zijn onze inwoners de dagelijkse gebruikers. Naast essentiële waterveiligheid, gaat het bijvoorbeeld om onze bloemrijke bermen, wegen, fietspaden of bomen. Daarom is het belangrijk dat de gemeente en het waterschap elkaar makkelijk kunnen vinden, op tijd overleggen over het ophogen van de dijken en in overleg gaan met betrokken inwoners. Dat is in dit handboek nu vastgelegd.”

Peter Smit (bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht):  “We zijn continu bezig om dijken te verbeteren. Bescherming tegen hoog water heeft namelijk de hoogste prioriteit voor het waterschap. We kijken ook iedere dag hoe we dat goedkoper en sneller kunnen doen. Het gaat immers toch om publiek geld dat we graag doelmatig willen besteden. Met de nieuwe aanpak wordt het makkelijker om dijkverbeteringen en wegonderhoud op elkaar af te stemmen of om dit gezamenlijk aan te pakken. Samenwerken wordt makkelijker. En daardoor gaat het ook minder geld kosten en minder overlast voor bewoners veroorzaken. Een mooi voorbeeld hiervan is de aanpak aan het Proostdijlaantje in Mijdrecht waar we wegonderhoud en dijkwerkzaamheden kunnen samenvoegen.”

Gemeenten en waterschap
De nieuwe aanpak voor dijkverbeteringen en wegonderhoud is tot stand gekomen door samenwerking tussen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Blaricum, Diemen, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Ouder-Amstel, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Uithoorn, Weesp en Wijdemeren en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In de gemeentes Wijdemeren en Stichtse Vecht moet het handboek formeel nog worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.