Ruimte voor de Rivier-projecten gaan richting afrondende fase

Uit de maatregelentabel in de 25ste voortgangsrapportage blijkt dat het programma in de afrondende fase zit. Zo waren er op 31 december 2014 33 projecten onder handen, waarvan er tien klaar waren. De programmadirectie verwacht dat er dit jaar veertien bijkomen, waaronder de drie icoonprojecten Lent-Nijmegen, Overdiepse polder en Noordwaard.
Voor de deadline van het programma, eind december van dit jaar, rondt de organisatie nog veertien projecten af. Na 2015 zijn er dit nog negen, waarvan er acht begin 2016 klaar zullen zijn. De hoogwaterveiligheidsdoelstelling van deze projecten wordt dus ook pas na 2015 bereikt. Slechts één project, werkzaamheden voor de IJsseldelta bij Kampen die later aan het programma zijn toegevoegd, is in 2019 gereed. 

Oevers doorbroken
De Raad van State besloot in mei dat de oevers van de IJssel bij de Onderdijkse Waard bij Kampen mogen worden doorbroken. Hierdoor kunnen de werkzaamheden voor het uitdiepen van het zomerbed van de IJssel volgens planning doorgang vinden. Later dit jaar volgt de uitspraak van de Raad van State inzake de zogeheten ADC-toets over de vaargeul in het Reevediep. 
Verworven gronden
Verder valt op dat 99 procent van de gronden is verworven. Met 558 eigenaren is een minnelijke overeenkomst gesloten. Slechts in zeven gevallen kwam het tot een rechtszaak. Verder lijkt het erop dat de uitvoering van het programma binnen budget blijft. Zo staat de budgetraming nu op 2.344 miljoen euro, terwijl het beschikbare budget 2.385,7 miljoen euro bedraagt.
Klimaatverandering
Schultz benadrukt in de voortgangsrapportage dat er ook na afronding van de werkzaamheden genoeg te doen blijft om de veiligheid tegen wateroverlast te vergroten. Dat heeft alles te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. Zo werd in 1995 gerekend met een maatgevende rivierwaterafvoer van 15.000 kubieke meter. In 2001 is dit bijgesteld naar 16.000 kubieke meter, vanwege de verwachte klimaatverandering. De nieuwe inzichten ten aanzien van de gevolgen van de klimaatverandering worden ook in toekomstige hoogwaterprojecten meegenomen. “Wij zijn daarom ook na Ruimte voor de Rivier nog niet klaar: we blijven als overheid voortdurend werken aan een veiliger rivierengebied met het Deltaprogramma met daarin onder andere het Hoogwaterbeschermingsprogram­ma”, aldus Schultz.